- -

Page tree

Com acredite el coneixement d'una llengua estrangera amb un nivell corresponent al B2?

Tens cinc vies per a acreditar el coneixement d'una llengua estrangera, preferentment l'anglès, amb un nivell corresponent al B2 dels nivells comuns de referència fixats pel Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar.

Les vies establides són les següents:
- Superació d'una prova de nivell de llengua estrangera supervisada pel Centre de Llengües de la Universitat Politècnica de València.
- Certificat expedit per organismes oficials o internacionalment reconeguts que, a més, el teu centre d'estudis ha de validar.
- Superació de l'assignatura o les assignatures oferides en el teu pla d'estudis que acrediten que has adquirit les competències en relació amb el domini d'una llengua estrangera corresponent al nivell B2.
- Estada d'un mínim de tres mesos a l'estranger en el marc de programes de mobilitat estudiantil i presentació, defensa oral i pública del treball de fi de grau en la llengua estrangera en què vulgues adquirir l'acreditació de nivell B2.
- Superació d'un mínim de 30 crèdits en forma d'assignatures impartides i avaluades en una llengua estrangera en la qual vulgues adquirir l'acreditació de nivell B2, bé a la nostra Universitat, bé en una altra universitat nacional o estrangera. 

Puc acreditar el coneixement d'una llengua estrangera diferent de l'anglès?

Sí, pots acreditar qualsevol dels idiomes inclosos en el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar. L'enllaç següent et forneix tota la informació relacionada amb aquesta qüestió:

Acreditaci ó B2

En quins casos no cal acreditar el coneixement d'un idioma estranger de nivell B2?

Pots obtenir l'exempció del compliment d'aquest requisit si en el teu cas hi ha alguna d'aquestes circumstàncies especials:

- Ets estudiant adaptat d'un pla d'estudis en extinció.
- Has accedit als estudis de grau per la via prevista per a alumnat de cursos específics d'adaptació a grau per a persones titulades (retitulades).
- Has accedit a la universitat provinent de sistemes educatius estrangers superats en una llengua estrangera que permet l'acreditació del nivell B2 a l'efecte d'obtenció del títol.
- Pateixes una discapacitat que t'impedeix l'aprenentatge d'una llengua estrangera. 
En els dos primers casos, l'exempció s'aplica automàticament. En els altres has de sol·licitar-ho al teu centre d'estudis.

Si sóc estudiant adaptat, he d'acreditar el nivell B2 de coneixement d'idioma estranger?

No, si ets estudiant adaptat d'un pla d'estudi en extinció, estàs exempt d'acreditar el coneixement d'idioma estranger de nivell B2.

Curse estudis de retitulació. He d'acreditar el nivell B2 de coneixement d'idioma estranger?

No, si has accedit als estudis de grau per la via prevista per a alumnat de cursos específics d'adaptació a grau per a persones titulades (retitulades) estàs exempt d'acreditar el coneixement d'idioma estranger de nivell B2.

Puc defensar el treball de fi de grau sense tenir acreditat el nivell B2 d'idioma estranger?

Tot i que no hages acreditat encara el coneixement d'idioma estranger de nivell B2, pots matricular-te del treball de fi de grau i, també, presentar-lo, defensar-lo i obtenir la qualificació corresponent.

No obstant això, no pots sol·licitar el títol corresponent fins que no acredites el nivell B2 d'idioma estranger.