- -

Page tree

On es publiquen els imports de les taxes de matrícula?

Els imports de les taxes per la prestació de serveis acadèmics d'educació superior a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, es publiquen cada curs acadèmic al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per decret de la conselleria competent en matèria d'educació universitària.
Pots consultar més informació sobre taxes en l'enllaç següent:
Taxes acadèmiques 

Quant costa la matrícula?

El preu de la matrícula es calcula segons el nombre de crèdits matriculats i el preu de cada crèdit, preu que varia segons es tracte de titulacions en extinció o de titulacions de grau o màster.
Si et matricules en assignatures sense docència, perquè pertanyen a un curs en procés d'extinció, el cost és un 25% del preu públic corresponent, a excepció del projecte final de carrera, que és del 100%. Aquesta matrícula et dóna dret a presentar-te a les convocatòries d'examen reglamentàries, però no a rebre docència.
La quantia d'aquests preus públics es regula a través d'un decret de la Generalitat Valenciana que es publica al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic corresponent.
Si et matricules per segona vegada o més en alguna assignatura, el cost s'incrementa segons es regula en el decret esmentat. 

Quines coses pague en la matrícula?

Els conceptes que abones en la matrícula són els següents:

Per a estudiant de nou ingrés:

 • Obertura d'expedient.
 • Certificat acadèmic oficial si accedeixes amb proves d'accés a la universitat fetes a la Comunitat Valenciana. Si les has superades en una altra comunitat autònoma, has d'abonar-lo en la universitat d'origen i sol·licitar-ne el trasllat a la Universitat Politècnica de València.

Per a tot l'estudiantat:

 • Assegurança escolar obligatòria (per a alumnes de menys de 28 anys).
 • Carnet universitari (per a alumnes de nou ingrés i per a les renovacions).
 • Crèdits matriculats (activitat docent).
  - Si sol·licites reconeixement de crèdits:
 • Si sol·licites reconeixement o transferència de crèdits, has d'abonar el 25% dels crèdits reconeguts. En aquest supòsit hi ha una excepció en el cas que els crèdits reconeguts tinguen caràcter bàsic en la titulació d'origen, s'hagen cursat en la mateixa universitat i estiguen adscrits a la mateixa branca de reconeixement que la titulació de destinació. Aquesta exempció, que s'aplica en un únic canvi de titulació i en un sol sentit, no és aplicable si es torna a la titulació en la qual es va fer matrícula inicialment.
 • Si el reconeixement de crèdits s'efectua sobre la base de l'experiència laboral o professional, has d'abonar el 100% del preu públic corresponent.
  ¿ Si has sol·licitat una beca del Ministeri o de la Generalitat Valenciana, t'apliquen una exempció del pagament de les taxes de matrícula per activitat docent d'acord amb la convocatòria anual. Quan formalitzes la matrícula, només has d'abonar les taxes corresponents a obertura d'expedient, certificat acadèmic, assegurança escolar i carnet, segons que corresponga, o les taxes per activitat docent que no siguen cobertes per la teua beca. 

Quins descomptes puc obtenir en la matrícula?

- Si has sol·licitat una beca del Ministeri o de la Generalitat Valenciana, t'apliquen una exempció del pagament de les taxes de matrícula per activitat docent d'acord amb la convocatòria anual. Quan formalitzes la matrícula, només has d'abonar les taxes corresponents a obertura d'expedient, certificat acadèmic, assegurança escolar i carnet, segons que corresponga, o les taxes per activitat docent que no siguen cobertes per la beca.
- Si has obtingut matrícula d'honor en batxillerat o ets premi extraordinari de batxillerat, durant el primer any i per una sola vegada tens exempció total del pagament de les taxes de matrícula.
- Si pertanys a família nombrosa des del principi del curs escolar, entenent per aquest des de l'inici del període de matrícula fins al 30 de setembre:

 • Família nombrosa especia{*}l: exempció total del pagament de les taxes de matrícula.
 • Família nombrosa genera{*}l: bonificació del 50% del pagament dels drets de matrícula.
  - Si pertanys a famílies monoparentals de la Comunitat Valenciana, tens els beneficis següents:
 • Família monoparental especial: exempció total del pagament de les taxes de matrícula.
 • Família monoparental general: bonificació del 50% del pagament dels drets de matrícula.
  - Si has sigut víctima de banda armada o d'element terrorista, tens dret a exempció total del pagament de les taxes de matrícula. Es poden acollir a aquesta exempció el cònjuge no separat legalment i els fills de la víctima.
  - Si has sigut alumne seleccionat a les olimpíades universitàries, tens dret a exempció del pagament de les taxes de matrícula per activitat docent en els termes indicats en la convocatòria o credencial corresponent. 
  - Les alumnes víctimes d'actes de violència de gènere que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, com també els fills i les filles a càrrec seu menors de 25 anys, gaudeixen d'exempció total del pagament de les taxes.
  - Si tens reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, tens dret a l'exempció total de les taxes en els estudis conduents a l'obtenció del títol universitari. 

Com pague la matrícula?

La matrícula s'abona mitjançant domiciliació bancària en qualsevol banc o caixa d'estalvis de l'estat espanyol. Recorda tenir preparades les dades bancàries quan faces l'automatrícula.

A més, has d'aportar l'autorització de càrrec corresponent signada pel titular del compte a través de la teua intranet, en l'apartat Secretaria virtual. Aquesta autorització, has d'aportar-la el primer curs que et matricules i és vàlida per als cursos següents dels mateixos estudis, sempre que mantingues el mateix compte bancari.
Només en casos excepcionals, el centre d'estudis o l'estructura responsable del títol (ERT) valora si s'ha d'emetre un rebut per al pagament en efectiu. No obstant això, per raons organitzatives, a final de curs els rebuts generats o pendents de pagament s'abonen en efectiu o amb targeta de crèdit. A partir del mes d'abril no es domicilien rebuts.
També és possible pagar amb targeta de crèdit (TPV virtual). Pots seleccionar aquesta forma de pagament en l'automatrícula i, després, quan l'avís corresponent t'arribe al correu electrònic, fer el pagament de la matrícula seguint les instruccions que et facilitarà la Universitat. 

Puc pagar la matrícula a terminis?

Quan formalitzes la matrícula tens diverses opcions de pagament. Tria la que et convinga més:
- Càrrec en compte en un sol pagament en començar el curs.
- Càrrec en compte en dos pagaments:
-Primer pagament: en començar el curs.
-Segon pagament: abans de l'inici del segon semestre.
- Pagament fraccionat en vuit mensualitats, de setembre a abril, sense cap tipus d'interès bancari. L'única condició per a optar per aquesta modalitat és que l'import de la matrícula siga superior a 360 euros. 
En cas que t'incorpores al centre una vegada iniciats els cobraments, el fraccionament queda reduït a les mensualitats que resten des de la incorporació fins al mes d'abril.
En casos excepcionals, si no pots abonar la matrícula en aquestes modalitats de pagament, pots presentar una sol·licitud al Rectorat de la Universitat perquè autoritze una forma de pagament fraccionada, en períodes diferents dels anteriors, però sempre garantint el pagament de la matrícula abans que s'acabe el curs acadèmic.

Què pague si he sol·licitat una beca?

 Si has sol·licitat una beca, quan formalitzes la matrícula només has d'abonar les taxes corresponents a obertura d'expedient, certificat acadèmic, assegurança escolar i carnet, segons que corresponga, o les taxes per activitat docent que no siguen cobertes per la beca.

Si la resolució sobre la beca és favorable i et cobreix totes les taxes universitàries per activitat docent, no et carreguen cap import addicional.
En cas que et deneguen la beca, l'import de la matrícula es fa efectiu mitjançant càrrec en el compte que hages indicat. Si has triat la modalitat de pagament fraccionat en vuit quotes, aquestes queden reduïdes als mesos que hi haja entre la comunicació oficial de la denegació de beca i el mes d'abril.
Si aquesta resolució denegatòria la reps després, el pagament l'has de fer amb targeta de crèdit o en efectiu. Per a fer aquesta operació et faciliten un rebut que pots abonar en qualsevol oficina de Bankia. 
Pots imprimir aquest rebut a través de la intranet, en l'apartat Secretaria virtual, o pots sol·licitar que te l'imprimisquen en la secretaria del teu centre d'estudis o estructura responsable del títol (ERT).
És molt important que tingues present aquestes dates a fi d'evitar l'anul·lació de la matrícula per impagament.

Puc pagar en efectiu?

La manera habitual de pagament és la domiciliació bancària o el pagament amb targeta de crèdit (TPV virtual).
Només en casos molt excepcionals pots sol·licitar al teu centre d'estudis o estructura responsable del títol (ERT) el pagament de la matrícula en efectiu.
Per a fer aquesta operació, et faciliten un rebut que pots imprimir des de la intranet, en l'apartat Secretaria virtual, i que has d'abonar en qualsevol oficina de Bankia.
Des de la intranet pots consultar sempre l'estat dels teus rebuts.

Com sol·licite un reintegrament de taxes?

En cas que hages de sol·licitar un reintegrament de taxes per modificació o anul·lació de la matrícula, has de fer-ho a través del formulari corresponent.
El formulari està disponible en l'enllaç següent:
Sol·licitud de reintegrament de taxes
Una vegada emplenat, cal adjuntar-hi la documentació que s'indica en el mateix formulari.