- -

Page tree

Què he de fer si no puc assistir a classe en una assignatura en la qual l'assistència és obligatòria?

De manera excepcional, si per causes d'activitat esportiva, laboral, situació familiar, per malaltia de llarga durada o per causes que meresquen una consideració similar no pots seguir de manera normal les activitats docents presencials en períodes de més de 14 dies lectius, has de sol·licitar la dispensa de l'obligació d'assistència a classe des de la intranet, a l'apartat deSecretaria virtual, Sol·licituds
En aquesta sol·licitud s'han d'adduir els motius de la dispensa i el període per al qual se sol·licita, juntament amb els documents que acrediten la situació excepcional.

Quan es resol la sol·licitud d'exempció d'assistència a classe?

En el termini de 15 dies hàbils, comptadors des del següent a la recepció de la sol·licitud, la comissió acadèmica de la titulació la valora i resol de forma motivada la concessió o no de l'exempció.
Si la sol·licitud s'accepta, el centre d'estudis o estructura responsable del títol (ERT) ho comunica al professorat de les assignatures afectades i, així mateix, els sol·licita un informe sobre la possible repercussió en els actes d'avaluació i, si escau, una proposta d'avaluació alternativa.
La resolució es pot obtenir través de la intranet, en l'apartat Secretaria virtual, Sol·licituds