- -

Page tree

Què he de fer si vull anul·lar la meua matrícula? 

Si vols anul·lar totalment o parcialment la matrícula, has de presentar una sol·licitud, dirigida a la direcció o deganat del centre d'estudis o estructura responsable del títol (ERT) on t'has matriculat, en què indiques els motius que et porten a sol·licitar l'anul·lació de matrícula. La resolució d'aquesta sol·licitud correspon al teu centre o ERT. En cas que t'autoritzen la petició d'anul·lació, la baixa es fa efectiva des del teu centre o ERT. 

Quin és el termini per a sol·licitar l'anul·lació de la matrícula?

Amb caràcter general, pots sol·licitar l'anul·lació total o parcial de la matrícula al teu centre d'estudis o estructura responsable del títol (ERT) en el termini fixat en el calendari acadèmic universitari que s'aprova anualment (normalment fins al 31 d'octubre de l'any en curs) amb dret a reintegrament de les taxes abonades.

Les baixes acceptades en aquest període comporten l'anul·lació completa o parcial de la matrícula sense altres conseqüències excepte les que puguen derivar-se de la condició de persona becària o sol·licitant de beca.
Fora d'aquest termini, únicament es consideren les sol·licituds d'anul·lació de matrícula degudes a causes sobrevingudes degudament justificades i valorades pels centres respectius.
Aquest cas no implica per si mateix el reintegrament de les taxes abonades. Depèn dels casos pels quals se sol·licite, la data de sol·licitud i la valoració del centre.
Els efectes que aquestes anul·lacions causen en l'expedient acadèmic de l'estudiant depenen del tipus de baixa que s'aplique en cada cas.

Si anul·le la matrícula, recupere els imports pagats?

Si la sol·licitud d'anul·lació es fa dins del període establit en el calendari acadèmic que s'aprova anualment (normalment fins al 31 d'octubre de l'any en curs) tens dret al reintegrament de les taxes abonades exclusivament sobre l'import corresponent als preus públics per activitat docent.

Les taxes administratives, com ara l'obertura d'expedient, certificats acadèmics o acreditació, no es tornen. 

Quines són les causes per les quals puc sol·licitar la baixa de matrícula?

Les causes poden ser les següents: 
- Baixa de matrícula per obtenció de plaça en altres estudis o trasllat d'expedient
- Baixa per malaltia
- Baixa a petició pròpia 

Em poden donar de baixa d'ofici?

Sí, en determinades circumstàncies com ara impagament, matrícula incorrecta, sanció disciplinària o absentisme reiterat.
No obstant això, en la resolució en la qual et comuniquen la baixa de la matrícula s'han d'indicar les conseqüències de la baixa i els recursos que s'hi poden interposar.

Sóc alumne o alumna de nou ingrés. Com puc sol·licitar la baixa de matrícula per obtenció de plaça en altres estudis?

Si t'has matriculat en uns estudis determinats i després t'han admès en una altra titulació en la qual estaves en llista d'espera, has de donar de baixa la matrícula dels estudis que no cursaràs.
Quan el procés d'assignació de places ho permeta, en el cas que les dues titulacions s'impartisquen en aquesta Universitat, la baixa es fa d'ofici de forma automàtica i comporta l'anul·lació total de la matrícula inicial.
Si els estudis corresponen a universitats diferents, no es pot fer de forma automàtica i has de sol·licitar la baixa al teu centre d'estudis o estructura responsable del títol (ERT), en el termini general establit i, a més, justificar que t'han admès en els altres estudis.
La matrícula així anul·lada no té altres conseqüències per a l'estudiant, excepte les que puguen derivar-se de la condició de persona becària o sol·licitant de beca, i comporta el dret a la devolució de totes les taxes abonades fins aquest moment.

Sóc alumne o alumna en una titulació. Com puc sol·licitar la baixa d'aquesta titulació per trasllat d'expedient?

Si penses canviar d'estudis i ja t'has matriculat en aquest curs, has de sol·licitar al teu centre d'estudis o estructura responsable del títol (ERT) la baixa per trasllat d'expedient.

El termini per a sol·licitar aquesta baixa és el que s'indica amb caràcter general en el calendari acadèmic universitari, amb dret a devolució de taxes, si ja s'han cobrat.
Finalitzat aquest termini, la baixa per trasllat d'expedient té els efectes següents:
¿ No comporta el dret a la devolució dels preus públics abonats. No obstant això, amb caràcter general són objecte de devolució les taxes corresponents a assignatures la docència de les quals no ha començat a impartir-se.
¿ La conservació de les qualificacions, dels reconeixements o de les adaptacions que hages obtingut en aquest curs acadèmic, sempre que hages abonat les taxes corresponents.
Has de tenir en compte que, si després de fer el trasllat d'expedient als nous estudis, vols reprendre els iniciats, has de sol·licitar novament admissió en aquests estudis i has d'obtenir-hi plaça per alguna de les vies previstes en la normativa vigent.
Si vols cursar els dos estudis alhora, has de sol·licitar un trasllat d'expedient per simultaneïtat. 

Si no he pogut pagar la matrícula, em donen de baixa per impagament?

Generalment a final de cada curs acadèmic, comprovada la manca de pagament total o parcial de l'import de la matrícula, la Universitat procedeix d'ofici a anul·lar-la. Aquesta baixa es notifica per correu electrònic al teu compte institucional i té caràcter definitiu.
La baixa per manca de pagament té les conseqüències següents:
¿ No comporta el dret a la devolució dels preus públics abonats.
¿ La pèrdua de les qualificacions, dels reconeixements i de les adaptacions que hages obtingut en aquest curs acadèmic.

Com puc sol·licitar la baixa per malaltia?

Si per causa de malaltia degudament acreditada no pots continuar els estudis i decideixes anul·lar la matrícula del tot o en part, pots sol·licitar-ho en qualsevol moment del curs i has de presentar al teu centre d'estudis o estructura responsable del títol (ERT) la documentació justificativa corresponent.
En vista de la documentació presentada, el centre d'estudis o ERT decideix si et concedeix la baixa o no i t'ho notifica.
La baixa per malaltia té les conseqüències següents:
- El dret a la devolució dels preus públics abonats corresponents a assignatures no qualificades.
- La conservació de les qualificacions, dels reconeixements i de les adaptacions que hages obtingut en aquest curs acadèmic, sempre que hages pagat la matrícula. 
- Si ets estudiant de nou ingrés, la baixa per aquesta causa comporta el dret a la reserva de plaça en la titulació. En aquest cas, si vols formalitzar una nova matrícula el curs següent, has de sol·licitar la readmissió al centre d'estudis sense necessitat de fer cap nova preinscripció.

Em poden donar de baixa per matrícula incorrecta? 

El centre d'estudis o l'estructura responsable del títol (ERT) procedeix d'ofici a anul·lar la matrícula quan s'hi observen defectes o manca de requisits no esmenables.

Com puc sol·licitar la baixa de matrícula a petició pròpia?

Fora del termini establit en el calendari acadèmic universitari, si per causes justificades degudament acreditades no pots continuar els estudis i decideixes anul·lar del tot o en part la matrícula, pots sol·licitar-ho al teu centre d'estudis o a l'estructura responsable del títol (ERT) en qualsevol moment del curs acadèmic i aportant la documentació justificativa. Pots al·legar motius laborals, malaltia d'un familiar, motius econòmics, baixa en assignatures que no puguen cursar-se per desajustos en acords de mobilitat, etc.
En vista de la documentació aportada, el centre d'estudis o ERT decideix si escau o no la concessió de la baixa i et notifica la resolució presa.
La baixa per petició pròpia té les conseqüències següents:
- No comporta el dret a la devolució dels preus públics abonats. No obstant això, per causes degudament justificades sí que es poden reintegrar les quantitats abonades corresponents a assignatures no qualificades.
- La conservació de les qualificacions, dels reconeixements o de les adaptacions que hages obtingut en aquest curs acadèmic, sempre que hages pagat la matrícula corresponent. 
- Si ets estudiant de nou ingrés, la baixa per aquesta causa comporta el dret a la reserva de plaça en la titulació. En aquest cas, si vols formalitzar una nova matrícula per al curs següent, has de sol·licitar la readmissió al centre d'estudis sense necessitat de fer una nova preinscripció.

Em poden donar de baixa per imposició de sanció disciplinària?

El centre d'estudis o l'estructura responsable del títol (ERT) dóna de baixa d'ofici exclusivament l'estudiantat que, per haver comès una falta tipificada, haja rebut una sanció disciplinària ferma que comporte una baixa total o parcial de la matrícula d'un curs acadèmic. Sols es du a terme després de la recepció de la resolució corresponent; i la baixa es notifica a l'estudiant.
La baixa imposada per sanció disciplinària té les conseqüències següents:
- No comporta el dret a la devolució dels preus públics abonats. 
- La baixa per sanció disciplinària comporta la pèrdua de les qualificacions, dels reconeixements o de les adaptacions que hages obtingut en el període objecte de sanció, llevat que la resolució dispose una altra cosa.
- En els casos d'anul·lació total de la matrícula, si ets estudiant de nou ingrés, perds la plaça en la titulació i, per tant, si vols continuar aquests estudis, has de tornar a sol·licitar plaça a través del procés general de preinscripció. 
- Sens perjudici del que es disposa en la resolució sancionadora, quan la baixa de l'estudiant comporta l'incompliment dels requisits establits per la normativa reguladora de la permanència en titulacions oficials de la UPV, i a fi de continuar estudis en el curs següent o posteriors, la Comissió de Permanència i Avaluació per Currículum ha de resoldre sobre la concessió d'una possible exempció a l'aplicació d'aquesta normativa o sobre el reingrés. 

Em poden donar de baixa per faltar a classe (absentisme)?

El centre d'estudis o l'estructura responsable del títol (ERT) aplica d'ofici la baixa per absentisme reiterat a l'estudiant que obté resolució anul·ladora d'una o diverses assignatures, segons el procediment previst en la Normativa de règim acadèmic i avaluació de l'alumnat.

La baixa per absentisme reiterat té els efectes següents:
- Aquesta anul·lació de matrícula no comporta el dret a la devolució dels imports abonats. I en cas de no haver pagat la matrícula completament, es manté l'obligatorietat del pagament corresponent a l'assignatura o les assignatures anul·lades.
- L'assignatura o les assignatures anul·lades per aquesta causa computen com a no superades per al càlcul del compliment de les condicions de permanència en la titulació.
- L'assignatura o les assignatures anul·lades per aquesta causa inhabiliten el dret de l'estudiant a concórrer a l'avaluació per currículum del bloc curricular del qual formen part. 

Qui pot sol·licitar la baixa d'un estudiant en una assignatura concreta per absentisme reiterat i quin tràmit ha de seguir?

El professor o professora responsable de l'assignatura remet al deganat o a la direcció de l'ERT un escrit amb la proposta d'anul·lació de matrícula.
Les dades que han de constar en la proposta d'anul·lació de matrícula per absentisme estudiantil són les següents:

  • Percentatge d'assistència a les sessions indicades en la guia docent.
  • Tipus de docència en la qual es produeix l'absentisme (TA, PA, PL, PT, TS, PCS)
  • Mètode emprat per al control de l'assistència.
  • El període de no-assistència amb especificació de les sessions a les quals no ha assistit.
    L'ERT envia una còpia de la sol·licitud rebuda a l'estudiant afectat, qui disposa d'un termini de cinc dies hàbils per a fer-hi les al·legacions que considere convenients davant de la comissió acadèmica del títol.
    En el termini de 15 dies hàbils, la comissió acadèmica del títol pren una resolució sobre la proposta; l'ERT la comunica al docent responsable i a l'estudiant i, si escau, anul·la matrícula corresponent en l'assignatura.