- -

Page tree

Com se sol·licita un canvi de grup?

La sol·licitud de canvi de grup s'emplena a través de la intranet, a l'apartat de Secretaria virtual, Sol·licituds, en el termini establit pel teu centre d'estudis (generalment durant els deu primers dies de cada semestre).

En la sol·licitud has d'adduir els motius que justifiquen aquesta petició i, en els casos en què siga possible, has d'aportar la documentació justificativa dels motius al·legats.
La comissió acadèmica de la titulació (CAT) resol la teua petició en un termini de 10 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i te la comuniquen a través d'un correu electrònic.
Llevat que el centre d'estudis ho requerisca de manera expressa, no cal aportar originals de la documentació presentada.

Què és la matrícula en mobilitat?

És una modalitat de matrícula de la qual ha de fer ús l'estudiantat de grau o màster de la Universitat Politècnica de València (UPV) quan, durant el curs acadèmic, haja de participar en un programa d'intercanvi amb una altra universitat.

Les assignatures del teu pla d'estudis de la UPV que s'hagen de cursar en una altra universitat s'han de matricular en la modalitat de mobilitat. Una vegada aportada la documentació de la universitat de destinació en la qual s'indica la qualificació obtinguda, es procedeix al reconeixement d'aquestes assignatures.
Les assignatures que no estiguen matriculades en aquesta modalitat no es poden reconèixer com a cursades en mobilitat.

Quan formalitze la matrícula en mobilitat?

Pots fer-ho en el moment de l'automatrícula si ja saps quines són les assignatures que has de cursar fora de la Universitat Politècnica de València i de les quals vols sol·licitar el reconeixement.

No obstant això, pots sol·licitar modificar la matrícula en la secretaria del teu centre d'estudis o estructura responsable del títol (ERT) si l'acord d'intercanvi (learning agreement) ha variat amb el pas del temps o has tingut dificultats perquè t'aproven aquest acord.

Com sol·licite un canvi de modalitat de matrícula d'ordinària a mobilitat?

Has de posar-te en contacte amb el teu centre d'estudis o estructura responsable del títol (ERT) i fer la sol·licitud de canvi formalment. Aquesta modificació requereix el vistiplau de l'oficina de relacions internacionals del teu centre d'estudis.