- -

Page tree

Com m'assabente de la data de matriculació? 

Si ets estudiant de nou ingrés (primer curs de grau i màster), pots saber la data i l'hora assignada per a la matriculació a través de la pàgina web de la Universitat Politècnica de València (UPV):

http://automatricula.upv.es
Des d'aquest enllaç pots imprimir la cita.
Aquest document et serveix com a justificant d'admissió a la UPV per a sol·licitar el trasllat d'expedient si ets un estudiant que ha fet les proves d'accés fora de la Comunitat Valenciana o si procedeixes d'un altre centre universitari.
Si ja t'has matriculat abans a la UPV, pots saber la data i l'hora assignada per a l'automatrícula a través de la mateixa pàgina o bé a la teua intranet.
En aquest termini has de fer la matriculació de totes les assignatures, fins i tot de les pendents de qualificació, i la matrícula es regularitza una vegada s'haja actualitzat el teu expedient.
Recorda revisar el pla d'estudis i la documentació que cal aportar.

 Com s'estableix l'ordre de cita per a la matriculació en el cas de l'estudiantat de nou ingrés?

L'ordre de cita per a la matriculació de l'estudiantat de nou ingrés s'estableix d'acord amb la nota d'admissió en la titulació. S'assigna un número d'ordre i una cita (data i hora concreta) d'automatrícula.

És important que et matricules en l'horari assignat. En cas contrari, perds la prioritat d'elecció de grups o d'assignatures que t'atorga el teu número de cita, ja que hi ha altres estudiants citats després de tu que aniran completant adequadament les seues matrícules.

Com s'estableix l'ordre de cita per a la matriculació en el cas de l'estudiantat ja matriculat el curs anterior?

Per a la cita d'estudiants en titulacions de grau i màster, l'ordre s'estableix d'acord amb el rendiment acadèmic equivalent (article 11 de la Normativa de règim acadèmic i avaluació de l'alumnat).

El rendiment acadèmic equivalent s'obté multiplicant la taxa de rendiment per factors d'aprofitament acadèmic i factors de consideració de circumstàncies socials singulars.
Taxa de rendiment acadèmic: quocient entre els crèdits superats en assignatures –en condició normal o de mobilitat– i el total de crèdits matriculats el curs anterior al curs en què vols matricular-te).
No es consideren en aquest procediment de càlcul els crèdits que, en el moment de la cita, estiguen pendents de qualificació (un NP té tots els efectes d'una qualificació).
Quan els crèdits qualificats el curs anterior són menys de 30 (per a alumnat a temps complet) o menys de 15 (per a alumnat a temps parcial), es consideren, juntament amb els crèdits de l'últim curs, tots els crèdits corresponents al segon semestre del curs anterior o de successius semestres anteriors, fins a completar aquesta xifra.
Si en l'últim curs t'has matriculat de tots els crèdits pendents per a acabar la titulació, no se segueixen les indicacions dels paràgrafs anteriors, sinó que es té en compte exclusivament el rendiment de l'últim curs, encara que els crèdits matriculats no assolisquen les xifres indicades.
Factor d'aprofitament acadèmic: mitjana ponderada de les assignatures o blocs superats en la titulació. Es calcula com el sumatori del factor d'aprofitament acadèmic que correspon a cada assignatura, multiplicat pel nombre de crèdits ECTS de cada assignatura i dividit pel total de crèdits matriculats en la titulació.
Els factors aplicables a les notes obtingudes són els següents:
Nota igual o superior a 9: 1,20
Nota igual o superior a 8 i inferior a 9: 1,15
Nota igual o superior a 7 i inferior a 8: 1,10
Nota igual o superior a 6 i inferior a 7: 1,05
Nota igual o superior a 5 i inferior a 6: 1,00 
Factors per circumstàncies socials singulars
Les circumstàncies socials considerades són les següents: 
Factor de discapacitat reconegut per l'administració pública competent:
¿ Igual o superior al 66%: 1,50
¿ Igual o superior al 33%: 1,25 
Esportista d'elit: 1,10
Estudiant menor de 35 anys, amb fills menors d'edat a càrrec: 1,10 
Representants d'alumnes en òrgans col·legiats oficials de la UPV: 1,05 
El càlcul final es fa amb la fórmula següent:
RAE = TR * FCS * MPFA
En què:
RAE: rendiment acadèmic equivalent
TR: taxa de rendiment
FCS: factors per circumstàncies socials singulars
MPFA: mitjana ponderada tenint en compte el factor d'aprofitament
Per a més informació, consulta l'enllaç següent:
Ordre de cita de matrícula

Com és el procés de matriculació?

El procediment ordinari de matriculació és no presencial a través d'Internet. Es pot fer des de qualsevol ordinador que complisca un mínim de requisits tècnics.
De manera excepcional, en cas que no pugues disposar d'un PC amb connexió a Internet, pots acudir a l'aula habilitada del teu centre d'estudis, a la qual pots accedir segons la cita i disponibilitat d'equips.
En acabar el procés de matriculació, pots obtenir un justificant-resum del procés que inclou, si ets estudiant de nou ingrés, una acreditació o carnet provisional que et possibilita l'accés als serveis de la Universitat Politècnica de València .
Si no disposes d'impressora en aquest moment, pots imprimir més tard el document PDF entrant en mode de consulta en l'aplicació d'automatrícula.

Sóc estudiant de nou ingrés. Quina documentació necessite?

En el sobre virtual de matrícula tens informació sobre les dades que has de tenir preparades per a gravar en l'aplicació d'automatrícula i la documentació que has de presentar físicament al centre d'estudis o a l'estructura responsable del títol (ERT), i també els terminis per a fer-ho. Més informació, en l'enllaç següent:
Sobre virtual

On he de lliurar la documentació?

Una vegada feta la matrícula, has de lliurar la documentació necessària a la secretaria del teu centre d'estudis o estructura responsable del títol (ERT) en els terminis i de la manera que s'establisca en cadascun.

No recorde el PIN per a la matriculació. Com puc aconseguir-lo?

Si no recordes o no has rebut el PIN, en la pantalla d'identificació per a accedir a l'automatrícula (part inferior) has d'indicar l'opció Heu oblidat el PIN?
Si has facilitat un número de telèfon mòbil i consta registrat en la base de dades, el PIN t'arribarà a través d'un missatge a aquest número de telèfon.
Si no hi ha cap número de telèfon mòbil registrat i sí que vas facilitar una adreça de correu electrònic, el PIN t'arribarà a través d'un missatge a l'adreça de correu indicada.
Si no has facilitat cap de les dues dades anteriors (telèfon mòbil o adreça de correu), l'aplicació de recuperació de PIN et demanarà que introduïsques unes dades concretes (DNI i una altra dada que figure en la teua sol·licitud de preinscripció).
Si no aconsegueixes el PIN per cap de les opcions anteriors, pots acudir en persona al Centre d'Atenció a l'Usuari de la Universitat.
Pots accedir-hi des de l'enllaç següent:
Recupera el teu PIN

Què és l'assegurança escolar obligatòria i qui protegeix?

És una assegurança que protegeix l'estudiantat espanyol de menys de 28 anys, des de tercer de l'ESO fins al tercer cicle universitari, contra accidents escolars, malalties i infortunis familiars. Aquesta assegurança inclou prestacions mèdiques, farmacèutiques i econòmiques, segons el cas fins que finalitza el curs acadèmic.
També protegeix l'alumnat d'Hispanoamèrica i de diversos països (Andorra, Filipines, Brasil, Síria, Jordània, Guinea, Marroc, Iraq, Suïssa, EUA, Algèria i Haití), de tots els països de la Unió Europea i, en general, l'estudiantat de països amb els quals s'establisca un conveni en aquest aspecte.
En alguns casos hi ha un període de carència que cal respectar.
L'estudiantat que és titular d'una cartilla de la Seguretat Social fa ús de la cartilla per als casos de malaltia o d'accident, i recorre a l'assegurança escolar en el cas d'infortuni.
La protecció de l'assegurança escolar s'estén al territori nacional i, en el cas de prestacions sanitàries, l'estudiantat també queda protegit en els desplaçaments a països de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa per motius d'estudis.

Quines prestacions té l'assegurança escolar obligatòria?

Cobertura en cas d'accident produït com a resultat d'activitats relacionades exclusivament amb la condició d'estudiant.
Inclou assistència medicofarmacèutica completa, hospitalització, intervencions quirúrgiques i indemnització econòmica en cas d'incapacitat o mort, segons les circumstàncies.
Per a més informació, consulta la pàgina web de la Seguretat social.
Assegurança escolar obligatòria

Com puc fer ús de l'assegurança escolar obligatòria?

En cas de necessitar atenció mèdica, has d'acudir en primera instància, i sempre que siga possible, al centre de salut laboral Juana Portaceli de la Universitat Politècnica de València, que està obert de 8.00 a 20.00 hores de dilluns a divendres, on es valora la teua situació i des d'on t'envien si és necessari a un centre mèdic concertat.
Una vegada al centre concertat, has de mostrar el DNI i el justificant del pagament de la matrícula, justificant que has d'haver obtingut a la secretaria del teu centre d'estudis.
A més, en alguns casos has d'emplenar els impresos que et demanen tant a les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social com al Centre de Salut Laboral Juana Portaceli.
Aquests documents han d'anar acompanyats d'altres documents específics de cada situació (certificat mèdic de baixa, comunicat d'accident, certificat de defunció, documents que justifiquen la ruïna familiar, informes mèdics corresponents, etc.).
Així i tot, sempre pots triar el centre o professional mèdic que vulgues, però en aquest cas has d'assumir la diferència de despeses.
En cas d'urgències, l'assegurança abona les despeses independentment del centre que atenga l'estudiant.

Quant costa l'assegurança escolar obligatòria?

La quota anual que cada estudiant ha de satisfer és d'1,12 euros, quantitat que s'abona simultàniament amb la matrícula del curs escolar.
Ha de cotitzar per l'assegurança escolar tot l'estudiantat matriculat a la Universitat Politècnica de València que tinga menys de 28 anys.

Si ja tinc targeta de la Seguretat Social, és obligatori pagar l'assegurança escolar?

Sí en el cas dels menors de 28 anys.
No obstant això, les prestacions sanitàries de l'assegurança escolar són incompatibles amb qualsevol altra prestació d'idèntic contingut i derivades de riscos anàlegs de les quals puga ser beneficiari l'estudiantat.
Així, en el cas que ja estigues donat d'alta en algun règim de Seguretat Social, les prestacions sanitàries les reps per aquesta part.
No obstant això, pots fer ús de l'assegurança escolar per a abonament de les diferències, si n'hi ha, i també t'ofereix cobertura en cas d'infortuni.

Què és el NUSS?

El número d'usuari de la Seguretat Social (NUSS) és un número que s'assigna a partir de tercer de l'ESO, quan comença el període en el qual és obligatori tenir l'assegurança escolar. Per tant, l'estudiantat obté aquest número quan va a l'institut o a l'escola.
Aquest número serveix per a tota la vida, tant escolar com laboral, i es demana a l'estudiant en el moment de formalitzar la matrícula.
És un número personal que no has de confondre amb el número de la Seguretat Social de la targeta dels progenitors.

Què faig si he perdut el NUSS?

Has de sol·licitar-ne un duplicat a l'oficina de la Tresoreria de la Seguretat Social més pròxima al teu domicili en la qual es faça aquest tràmit. En l'enllaç següent pots consultar les adreces de les oficines de la Seguretat Social:
Oficines de la Seguretat Social

Què és l'assegurança voluntària d'accidents?

La Universitat Politècnica de València selecciona cada any una assegurança d'accidents de caràcter voluntari amb les millors cobertures i per una prima molt assequible. 
En cas que vulgues contractar-la, la corredoria gira el rebut al cobrament al compte bancari que hages indicat en la matrícula.
Aquesta assegurança t'ofereix cobertura durant tot el curs acadèmic.
Pots consultar i imprimir la pòlissa completa d'aquesta assegurança i les cobertures que inclou des de la web del Servei d'Alumnat, on hi ha la informació sobre com es notifica un sinistre.
Assegurança voluntària d'accidents

Quant costa l'assegurança voluntària d'accidents?

Aproximadament 8,5 euros a l'any. Cal consultar-ho.

Com puc contractar l'assegurança voluntària d'accidents?

Quan formalitzes la matrícula, selecciona afirmativament quan t'aparega aquesta opció. 
En cas que indiques que sí que vols contractar l'assegurança, la corredoria gira el rebut al cobrament al compte bancari que hages indicat en la matrícula.
Aquest rebut és independent de les taxes que et corresponguen per serveis acadèmics.

Què és la matrícula a temps complet?

L'estudiantat en règim de dedicació a temps complet ha de matricular-se en cada curs d'un nombre de crèdits entre 40 i 60, o bé de tots els crèdits pendents per a finalitzar els estudis quan aquests siguen menys de 40.

 Què és la matrícula a temps parcial?

L'estudiantat en règim de dedicació a temps parcial té limitada la matrícula anual entre 20 i 40 crèdits, llevat que l'aplicació d'alguna de les limitacions de progrés incloses en la normativa reguladora ho impedisquen. 
Si vols matricular-te en règim de dedicació a temps parcial, has de demanar autorització al teu centre d'estudis o estructura responsable del títol (ERT) i acreditar les circumstàncies que t'impedeixen més dedicació a l'estudi. Aquesta sol·licitud s'ha de renovar anualment.
Poden ser causes de justificació per a presentar aquesta sol·licitud, entre d'altres, les relacionades amb l'activitat laboral, la pràctica esportiva d'alt nivell, les necessitats educatives especials, les responsabilitats familiars, les tasques de representació estudiantil o qualsevol altra de consideració similar que dificulte la dedicació exclusiva a l'estudi a temps complet.

Com sol·licite la matrícula a temps parcial?

Pots sol·licitar la matrícula a temps parcial des de la intranet, a l'apartat Secretaria virtual, Sol·licituds. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació escanejada que acredite els motius de la petició.
En el calendari acadèmic universitari de cada curs s'indica el termini per a presentar la sol·licitud.
Si ets estudiant de nou ingrés, de primer et matricules a temps complet i a continuació sol·licites la matrícula a temps parcial. Si ja ets estudiant de la titulació, el termini per a sol·licitar el règim de dedicació a temps parcial és anterior al període de matriculació de cada curs acadèmic. 
Si t'has matriculat després del termini assenyalat per a sol·licitar el temps parcial, pots consultar a la secretaria del teu centre d'estudis o estructura responsable del títol (ERT) sobre com se sol·licita.
La comissió acadèmica del teu títol (CAT) resol la concessió o no del règim de dedicació a temps parcial segons les circumstàncies acreditades.
En cas que la sol·licitud de matrícula a temps parcial es resolga favorablement, pots modificar la matrícula formalitzada eliminant-hi assignatures.
Pots presentar contra la resolució de la CAT una reclamació davant de la Comissió de Permanència i Avaluació per Currículum (CPEC) de la Universitat en el termini de deu dies comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació.