- -

Page tree

Què és l'alumnat visitant?  

Són alumnes visitants de la Universitat Politècnica de València els estudiants o graduats universitaris nacionals o estrangers que –després de rebre l'autorització corresponent del Rectorat de la Universitat– reben docència en aquesta Universitat. Aquesta autorització per a rebre una formació determinada no comporta reconeixement acadèmic dels estudis cursats abans, ni tampoc dels estudis que se segueixen en aquesta Universitat. Els ensenyaments rebuts tenen exclusivament caràcter formatiu.
No obstant això, pots fer proves d'avaluació i obtenir la qualificació corresponent.

Necessite tenir estudis universitaris per a sol·licitar l'admissió com a alumnat visitant?

De manera excepcional, es pot autoritzar l'admissió com a alumnat visitant dels sol·licitants que, sense posseir estudis universitaris, acrediten mitjançant les justificacions oportunes reunir el nivell formatiu suficient en el camp específic per al qual sol·liciten matrícula.

Com puc sol·licitar l'admissió com a alumnat visitant?

Has de presentar una sol·licitud al Registre General o als registres auxiliars de la Universitat, segons el model disponible en la pàgina web del Servei d'Alumnat, en l'apartat corresponent a Sol·licituds i impresos, disponible en l'enllaç següent: 
Sol·licitud d'alumnat visitant
El Servei d'Alumnat sol·licita un informe al centre, departament o institut responsable del títol en què vols cursar estudis, sobre la disponibilitat de places per a l'admissió en les assignatures en què vols matricular-te. Si l'informe és favorable, reps una resolució del Rectorat en què t'autoritza a matricular-te en assignatures concretes d'uns determinats estudis.

Quant de temps puc estar a la Universitat Politècnica de València com a alumnat visitant?

La permanència en aquesta Universitat com a alumnat visitant comprèn un període mínim de tres mesos i un període màxim de dotze. Amb caràcter extraordinari i en consideració a les característiques especials de la docència sol·licitada, es pot autoritzar una permanència per períodes diferents dels indicats.

Com formalitze la matrícula si m'admeten com a alumnat visitant?

Una vegada aprovada l'admissió, has de dirigir-te a l'escola o facultat on s'imparteix el títol o, si és el cas, a la unitat de màsters del Servei d'Alumnat, a fi de sol·licitar matricular-te, com a alumnat visitant, en les assignatures per a les quals has obtingut autorització.

Tingues present que en el moment de la matriculació has d'acreditar tenir coberta qualsevol contingència per malaltia o accident que puga ocórrer durant el període d'estada a la Universitat Politècnica de València.

Quin cost té la meua matrícula?

El preu de la matrícula es calcula segons el nombre de crèdits matriculats i el preu de cadascun, que varia segons la titulació en què et matricules.
La quantia d'aquests preus públics es regula cada any a través d'un decret de la Generalitat Valenciana que es publica al DOCV per al curs acadèmic corresponent.

Puc obtenir un certificat dels estudis cursats?

L'alumnat visitant pot obtenir un certificat acreditatiu de la permanència a la Universitat Politècnica de València i dels resultats obtinguts, en el qual ha de constar de forma expressa la condició d'alumnat visitant i el caràcter especial dels estudis cursats. Aquest certificat comporta el pagament de les taxes corresponents.