- -

Page tree

Què faig si vull canviar d'estudis universitaris?

Has de consultar l'oferta de places en titulacions d'aquesta Universitat a la pàgina web del Servei d'Alumnat en l'enllaç següent:
Continuació d'estudis
Per a dur a terme l'estudi de l'admissió, has de complir el requisit mínim d'obtenir el reconeixement de, com a mínim, 30 crèdits en els estudis que vols cursar. Les sol·licituds d'admissió que compleixen el requisit anterior s'ordenen i es prioritzen segons un barem que pots consultar també en la mateixa pàgina web. Aquests barems poden ser diferents segons la titulació a la qual vols accedir.

Com faig la sol·licitud d'admissió?

La sol·licitud s'ha de fer necessàriament a través d'una aplicació informàtica que tens disponible en l'enllaç de Sol·licitud d'admissió en la mateixa pàgina. Si ja formes part de l'alumnat de la Universitat Politècnica de València, t'has d'identificar amb el DNI i el PIN d'alumnat. Si no formes part de l'alumnat d'aquesta Universitat, has de sol·licitar un identificador abans de començar la sol·licitud, a través del mateix enllaç. Per a sol·licitar l'identificador, el termini finalitza a les 14.00 hores de l'últim dia de cada termini.
Recorda que quan es fa la sol·licitud d'admissió és obligatori emplenar també la sol·licitud de reconeixement de crèdits.
Una vegada emplenada la sol·licitud d'admissió, has de confirmar-la, imprimir-la i presentar-la juntament amb la documentació requerida al Registre General o als registres auxiliars de la UPV.

He de demanar el reconeixement de crèdits quan sol·licite plaça?

Quan es fa la sol·licitud d'admissió, és obligatori emplenar també la sol·licitud de reconeixement de crèdits de les assignatures de la nova titulació i aportar com a mèrit les que has cursat. Pots fer-ho a través de l'apartat Gestió de reconeixement en l'enllaç següent:
Sol·licitud

He de pagar alguna taxa qual sol·licite plaça?

D'acord amb el decret de taxes de la conselleria competent en matèria d'educació universitària, l'estudi de la sol·licitud de reconeixement comporta pagar una taxa només si els estudis aportats són estrangers.
En aquests casos, per a l'alumnat de la Universitat Politècnica de València (UPV), l'aplicació informàtica crea un rebut per aquesta taxa que carrega en el compte de matrícula. Si no ets estudiant de la UPV, l'aplicació crea un rebut que has d'imprimir, pagar i lliurar-ne una còpia juntament amb la resta de documentació.
D'altra banda, en cas que t'hi admeten i formalitzes la matrícula, a més de l'import dels crèdits que hages de cursar, has d'abonar el 25% de l'import dels crèdits reconeguts.

Quin és el termini per a la sol·licitud d'admissió?

El termini ordinari per a presentar les sol·licituds d'admissió per a un curs acadèmic comença a final de febrer i s'acaba els primers dies de març, segons el calendari acadèmic que cada any fixa el Consell de Govern.
En cas que no es cobrisquen totes les places oferides, s'obri un termini extraordinari a principi del mes de juliol. I si després de la resolució de les sol·licituds presentades en aquest termini encara queden vacants en alguna titulació, s'obri un termini addicional el mes de setembre.
Cal tenir en compte que l'oferta de places per a aquesta via d'admissió és limitada i és probable que totes les places es cobrisquen en el termini ordinari; per la qual cosa convé que formalitzes la sol·licitud com més prompte millor.
Els terminis concrets es poden consultar en la pàgina web del Servei d'Alumnat en l'enllaç següent:
Continuació d'estudis

Com sé que m'han admès?

Pots consultar l'estat de tramitació de la sol·licitud en la teua intranet en el mateix apartat on la vas emplenar. També els resultats de l'admissió es publiquen en la pàgina web del Servei d'Alumnat, en l'apartat que correspon a admissió d'estudiants amb estudis universitaris oficials parcials espanyols o amb estudis universitaris estrangers.
En aquesta mateixa pàgina hi ha informació sobre les dates de la matriculació.