- -

Page tree

Quina titulació necessite per a preinscriure'm en un màster? 

Necessites tenir algun dels títols següents:

a) Títol universitari oficial espanyol o de la Unió Europea.
b) Títol universitari de països que no pertanyen a l'espai europeu d'educació superior, després de comprovar l'equivalència del nivell de formació amb un títol universitari espanyol.
L'enllaç següent t'ofereix més informació sobre aquest aspecte:
Preinscripció i accés a màsters
Si tens més dubtes, consulta el Servei d'Alumnat.

Com faig la preinscripció a un màster?

 La preinscripció al màster escollit es fa a través d'Internet. Cal indicar les dades personals i els estudis que has cursat. Heus-ne ací l'enllaç: http://www.upv.es/preinscripcionmaster.
Si no tens clau, el primer pas és demanar-ne una a través de l'enllaç anterior i la rebràs en breu a través del teu correu electrònic (IMPRESCINDIBLE PER A PODER PREINSCRIURE'T AL MÀSTER).

Quan faig la preinscripció a un màster?

 En el calendari acadèmic universitari es fixen els terminis ordinaris i extraordinaris de preinscripció segons el nombre de places oferides i les vacants disponibles. Les dates es poden consultar en els enllaços següents:
Termini ordinari (fase A)
Termini extraordinari (fase B)
Així mateix, i només en el cas d'estudiantat estranger que necessite tramitar visats, permisos o beques al país d'origen, hi ha la possibilitat de preinscripció anticipada (tanda zero). Més informació, a l'enllaç següent:
Tanda zero

Quina documentació necessite per a la preinscripció?

 La documentació necessària per a valorar la sol·licitud s'ha d'enviar directament en format electrònic (PDF) en el procés de preinscripció. La persona responsable de l'admissió té accés a la carpeta on hi ha aquesta documentació.
La documentació necessària (traduïda al castellà si escau) és la següent:
a) Certificat acreditatiu de la nacionalitat de la persona sol·licitant.
b) Còpia compulsada del títol universitari estranger aportat per a l'accés, o del certificat acreditatiu de l'expedició.
c) Còpia compulsada del certificat acadèmic expedit per la institució universitària en què has cursat estudis. Les dades que han de figurar en aquest certificat són aquestes: durada oficial en anys acadèmics dels estudis cursats, assignatures superades, qualificació obtinguda en les assignatures i càrrega horària de cadascuna.
d) Certificat expedit per la institució indicada en l'apartat anterior en què es declara que el títol aportat possibilita l'accés als estudis oficials de postgrau al país corresponent (títols de fora de l'espai europeu d'educació superior). 
e) Un curriculum vitae (o historial) en format de la Unió Europea (pots descarregar-lo ací: curriculum vit ae europeu).
f) Com que alguns màsters sol·liciten documentació addicional, convé visitar l'apartat Accés i admissió - particular en la microweb corresponent.
g) També es pot requerir l'aportació dels programes de les assignatures superades. 

Com sé quin és el resultat de la preinscripció? 

 La comissió acadèmica del màster, en vista de la sol·licitud i la documentació aportada, decideix admetre-la, deixar-la en llista d'espera o rebutjar-la.
Si el títol amb el qual t'has preinscrit no és de l'espai europeu d'educació superior, en cas d'admissió, t'envien per correu electrònic una còpia de la resolució del Rectorat de la Universitat Politècnica de València per la qual t'admet condicionalment en els estudis de màster. Aquesta resolució et permet fer els tràmits pertinents (visat, beques, etc.).
La condició per a l'admissió definitiva en els estudis és la presentació, a la unitat de màster del Servei d'Alumnat de la Universitat, dels documents que vas registrar en la sol·licitud, degudament legalitzats i traduïts si escau. La Universitat concedeix per a la presentació d'aquesta documentació un termini fins al 31 de desembre de l'any en què comences els estudis; però hi ha consolats que exigeixen l'acceptació definitiva de la documentació per als tràmits del visat. En aquest cas, has d'enviar còpies compulsades dels documents a la unitat de màster del Servei d'Alumnat.

Quins documents he de legalitzar per via diplomàtica?

 No es demana la legalització dels documents originals expedits per les autoritats dels estats signataris de l'Acord sobre l'espai europeu d'educació superior: Albània, Alemanya, Andorra, Antiga República Iugoslava de Macedònia, Armènia, Àustria, Azerbaidjan, Bèlgica, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, Estònia, Federació Russa, Finlàndia, França, Geòrgia, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Kazakhstan, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Moldàvia, Montenegro, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Eslovaca, República Txeca, Romania i Santa Seu.

On legalitze per via diplomàtica els documents que em demanen per a accedir al màster?

 Per a legalitzar els documents per via diplomàtica, s'han de presentar en les entitats següents:
1. Ministeri d'educació del país d'origen per a títols i certificats d'estudis; i ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
2. Ministeri d'afers exteriors del país on es van expedir aquests documents.
3. Representació diplomàtica o consular d'Espanya en aquest país.
4. Secció de Legalitzacions del Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors (atenció al públic: c/ Padilla, 46, Madrid).
Si el país on has cursat estudis ha subscrit el Conveni de la Haia, no cal fer la legalització de documents anterior. N'hi ha prou que les autoritats competents del país esmentat expedisquen la postil·la oportuna.
Els documents expedits per autoritats diplomàtiques o consulars d'altres països a Espanya han de legalitzar-se al Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors.

La documentació que aporte ha d'estar traduïda al castellà?

Tots els documents expedits en idioma estranger per les autoritats competents del país de procedència han d'anar acompanyats de la traducció a l'espanyol, procés que es pot fer a través de diversos mitjans:

a) Per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger.
b) Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és súbdita la persona sol·licitant o, si s'escau, del país de procedència del document.
c) Per traductor o traductora jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.

Si em preinscric a un màster amb un títol estranger, he de pagar alguna taxa?

 Hi ha una taxa sobre l'estudi de l'equivalència de les titulacions estrangeres per a l'accés a màster i doctorat. Queden exclosos del pagament d'aquesta taxa els títols de l'espai europeu d'educació superior i, també, els títols homologats pel Ministeri d'Educació espanyol. Com que és una taxa que s'aplica a l'estudi, s'ha de pagar abans que es faça l'avaluació de la sol·licitud. La taxa queda fixada cada any en el decret que regula els preus públics universitaris i té un import aproximat de 155 euros.
Pots preinscriure't a un màxim de quatre màsters (comporta un sol pagament). Aquesta taxa s'abona tant si fas la preinscripció en la tanda zero com si la fas en els terminis ordinari o extraordinari de preinscripció.
Hi ha dues modalitats de pagament d'aquesta taxa, disponibles en el formulari de preinscripció, en l'apartat referit als rebuts:
a) Les persones residents a Espanya poden imprimir el rebut i fer-lo efectiu en qualsevol sucursal de Bankia.
b) Les persones residents a l'estranger poden pagar mitjançant targeta bancària (VISA o verificada per VISA), a través d'una plataforma segura a la qual s'accedeix des del mateix apartat de rebuts.
Les sol·licituds no s'avaluen fins a la confirmació efectiva del pagament. En el cas de pagament a través de targeta, tot i que la verificació del pagament és immediata, Bankia tarda entre 3 i 5 dies a actualitzar el pagament d'un rebut si es paga en efectiu. La taxa s'ha de pagar abans de finalitzar el termini de preinscripció; en cas contrari, la sol·licitud queda anul·lada.