- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Es denomina depòsit de la tesi al registre de la versió de tesi per al seu defensa.

El depòsit es farà una vegada completat el procés d'avaluació externa i després de l'autorització de la direcció de tesi i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

En aquest enllaç trobarà informació detallada d'aquesta gestió.