- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Una vegada completat el primer esborrany de la tesi (versió 1) s'ha de passar un procés d'avaluació extern.

Per a poder iniciar aquest procés es requereix:

  • Tindre registrades en l'expedient acadèmic del doctorant (registre d'activitats) el mínim d'hores requerides pel seu programa de doctorat
  • Haver completat el primer esborrany de la tesi conformat per la direcció de tesi

L'esborrany de la tesi es farà arribar a un grup d'investigadors externs a UPV i experts en la temàtica de la tesi.

El procés s'inicia per part del director de tesi, fent la proposta d'avaluadors externs .

Pot consultar el detall sobre el procés en aquest enllaç.