- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Els Complements Formatius s'assignen quan la Comissió Acadèmica que estudia la sol·licitud entén que el candidat té una manca formativa per a desenvolupar la tesi. En aquests casos s'exigeix que el candidat complete un nombre d'assignatures d'algun màster afí al programa. Pots trobar més informació sobre els admissió amb Complements Formatius en aquest enllaç.

L'admissió a un programa de doctorat és vàlida per dos cursos acadèmics. Això vol dir que l'estudiant pot formalitzar la matrícula en el mateix curs en què és admès o en el següent.

...