- -

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...Índex

Anchor
_GoBack
_GoBack
1 CONCEPTES I DEFINICIONS
2 gestió de permisos A les APLICACIONS (GAP)
2.1 Gestió de permisos
3 Gestió GENERAL DEL CENTRE
3.1 Reserva d'espais. Aplicació MONTNEGRE
3.2 Accés a cobertes. Aplicació CARBO
3.3 Acreditacions universitàries. Carnet i col·lectius
3.4 Informació docent i indicadors. Aplicació MEDITERRÀNIA
3.5 Reunions virtuals i teleconferències
3.6 Enviament de correus massius. Aplicació TIBI2
3.7 Préstec i intercanvi de material. Aplicació POMA
3.8 Biblioteques de centres. Aplicació SOT2
3.9 Consultes. Aplicació poli[consulta]
3.10 Gestió de comissions UPV. Aplicació Xúquer
3.11 Registre de persones externes
3.12 Gestió de les convocatòries de reunió d'òrgans col·legiats
4 organització DE LA docència
4.1 Plans d'estudi, acreditacions i contractes programa. Aplicació VERIFICA
4.2 Seguiment del títol. INFORME DE GESTIÓ
4.3 Oferta anual d'assignatures. Aplicació Vinalopó
4.4 Docència inversa
4.5 Organització docent (POD). Aplicació ALGAR
4.6 Definició d'horaris de classe ¿ Aplicació ALGAR
4.7 Guies docents
5 Gestió D'ALUMNAT
5.1 Accés a la Universitat
5.2 Digitalització d'expedients
5.3 Gestió d'expedients-matrícula Aplicació Vinalopó-AUTOMATRÍCULA
5.4 Reconeixement de crèdits Aplicació Vinalopó
5.5 Permanència
5.6 Progrés Aplicació Vinalopó
5.7 Avaluació per currículum Aplicació Vinalopó
5.8 Dispensa d'assistències Aplicació Vinalopó
5.9 Dedicació a temps parcial Aplicació Vinalopó
5.10 Continuació d'estudis Aplicació Vinalopó
5.11 Gestió de beques (LINARES)
5.12 Gestió d'actes i diligències Aplicació Vinalopó
5.13 Gestió d'assistència (fulls de firmes)
6 Títols i certificats
6.1 Gestió de títols/SET. Aplicació MILLARS
6.2 Suplement europeu al títol (SET). Aplicació MILLARS
6.3 Certificats, extractes i justificants. Aplicació VINALOPÓ
7 Avaluació docent
7.1 Avaluació de l'activitat docent. Aplicació Sénia
8 altres aplicacions D'interÈs PER A pdi
8.1 Notes i actes. Aplicació PADRINO3
8.2 Diligències a actes
8.3 Suport per a elaborar i corregir exàmens. Aplicació ALCE
8.4 Repositori de treballs, documentació docent (TFG, PFC, etc.). Aplicació RiuNET
8.5 Docència en xarxa
8.6 Avaluació de competències transversals. Aplicació iRubric
8.7 Accés remot (multiplataforma ISL)
8.8 Servei de llicències de programari i aplicacions


MANUAL D'APLICACIONS EQUIP DIRECTIU CENTRES
Vicerectorat de Recursos Digitals i DocumentacióAquest manual pretén llistar, de manera executiva i molt resumida, les principals aplicacions d'utilitat en la gestió dels centres, principalment per a l'equip directiu. No pretén ser una llista completa ni exhaustiva per a facilitar la consulta ràpida.
En l'adreça www.asic.upv.es, en l'apartat de catàleg de serveis, hi ha, dins dels epígrafs de «Suport TIC a la docència» i «Suport TIC a la gestió» la majoria de les eines ací llistades, a més de moltes altres de potencial utilitat, encara que d'ús més poc generalitzat i/o més específic.
Ajudeu-nos a millorar, podeu enviar qualsevol incidència del manual a l'adreça de correu asic@upv.es.

Anchor
_Toc498512610
_Toc498512610
Anchor
_Toc498514535
_Toc498514535
Anchor
_Toc500746970
_Toc500746970
CONCEPTES I DEFINICIONS

Accés: Descripció de la ruta per a accedir a l'aplicació.
Gestió de permisos: Indicació de com es donen els permisos d'accés a l'aplicació.
Responsable funcional: Entitat de la UPV de la qual depenen les normatives aplicades i els processos automatitzats. L'entitat responsable funcional és l'encarregada de recopilar propostes de millores de les persones usuàries, prioritzar-les i proposar canvis evolutius o normatius en l'aplicació.
Responsable tècnic: Entitat de la UPV de qui depèn dur a terme els manteniments normatius i evolutius encarregats per l'entitat responsable funcional en les aplicacions, a més es responsabilitza dels manteniments tècnics.
VEQA: Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Acreditació
VRED: Vicerectorat de Recursos Digitals i Documentació
VOA: Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat
AC: Àrea de Comunicació
ASIC: Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions
SAL: Servei de l'Alumnat
SPRL: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
GE: Servei de Gestió Econòmica
SEPQ: Servei d'Estudis, Planificació i Qualitat
ICE: Institut de Ciències de l'Educació
VIIT: Vicerrectorat d'Investigació, Innovació i Transferència

Anchor
_Toc498512611
_Toc498512611
Anchor
_Toc498514536
_Toc498514536
Anchor
_Toc500746971
_Toc500746971
gestió de permisos A les APLICACIONS (GAP)

...

Descripció
Utilitat que permet autoritzar o denegar l'accés de la persona usuària a les aplicacions corporatives de la UPV.
L'objectiu de la utilitat és unificar la gestió de permisos de totes les aplicacions corporatives, és per això que en aquest catàleg s'indica si la gestió de permisos la fa GAP.
Gestió de permisos: automàtica segons càrrecs o activitat.
Accés: Intranet ¿ -> Eines ¿ -> Gestió de permisos ¿ -> Gestió sobre permisos d'accés a les aplicacions corporatives
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512613
_Toc498512613
Anchor
_Toc498514538
_Toc498514538
Anchor
_Toc500746973
_Toc500746973
Gestió GENERAL DEL CENTRE

...

Descripció
Aplicació institucional que gestiona la reserva d'aules, sales i tot tipus d'espais d'un centre, departament, servei o qualsevol altra entitat de la UPV.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Reserva de sales, aules i espais (Montnegre)
Gestió de permisos: GAP, prèvia sol·licitud al CAU
Manual: en la mateixa aplicació o en https://wiki.upv.es/confluence/display/manuales/monnegre+Manual+Usuari
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc497990716
_Toc497990716
Anchor
_Toc498001815
_Toc498001815
Anchor
_Toc498002669
_Toc498002669
Anchor
_Toc498087027
_Toc498087027
Anchor
_Toc498087118
_Toc498087118
Anchor
_Toc497990717
_Toc497990717
Anchor
_Toc498001816
_Toc498001816
Anchor
_Toc498002670
_Toc498002670
Anchor
_Toc498087028
_Toc498087028
Anchor
_Toc498087119
_Toc498087119
Anchor
_Toc497990718
_Toc497990718
Anchor
_Toc498001817
_Toc498001817
Anchor
_Toc498002671
_Toc498002671
Anchor
_Toc498087029
_Toc498087029
Anchor
_Toc498087120
_Toc498087120
Anchor
_Toc497990719
_Toc497990719
Anchor
_Toc498001818
_Toc498001818
Anchor
_Toc498002672
_Toc498002672
Anchor
_Toc498087030
_Toc498087030
Anchor
_Toc498087121
_Toc498087121
Anchor
_Toc497990720
_Toc497990720
Anchor
_Toc498001819
_Toc498001819
Anchor
_Toc498002673
_Toc498002673
Anchor
_Toc498087031
_Toc498087031
Anchor
_Toc498087122
_Toc498087122
Anchor
_Toc497990721
_Toc497990721
Anchor
_Toc498001820
_Toc498001820
Anchor
_Toc498002674
_Toc498002674
Anchor
_Toc498087032
_Toc498087032
Anchor
_Toc498087123
_Toc498087123
Anchor
_Toc497990722
_Toc497990722
Anchor
_Toc498001821
_Toc498001821
Anchor
_Toc498002675
_Toc498002675
Anchor
_Toc498087033
_Toc498087033
Anchor
_Toc498087124
_Toc498087124
Anchor
_Toc497990723
_Toc497990723
Anchor
_Toc498001822
_Toc498001822
Anchor
_Toc498002676
_Toc498002676
Anchor
_Toc498087034
_Toc498087034
Anchor
_Toc498087125
_Toc498087125
Anchor
_Toc497990724
_Toc497990724
Anchor
_Toc498001823
_Toc498001823
Anchor
_Toc498002677
_Toc498002677
Anchor
_Toc498087035
_Toc498087035
Anchor
_Toc498087126
_Toc498087126
Anchor
_Toc498512615
_Toc498512615
Anchor
_Toc498514540
_Toc498514540
Anchor
_Toc500746975
_Toc500746975
Accés a cobertes. Aplicació CARBO

Descripció
Aplicació per a la gestió, control i seguiment dels accessos a les cobertes dels edificis.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Servei de prevenció ¿ -> Accés a cobertes (CARBO)
Gestió de permisos: GAP
Manual: https://wiki.upv.es/confluence/display/manuales/carbo+-+Manual+de+usuario
Responsable funcional: SPRL
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498001825
_Toc498001825
Anchor
_Toc498002679
_Toc498002679
Anchor
_Toc498087037
_Toc498087037
Anchor
_Toc498087128
_Toc498087128
Anchor
_Toc498512616
_Toc498512616
Anchor
_Toc498514541
_Toc498514541
Anchor
_Toc500746976
_Toc500746976
Acreditacions universitàries. Carnet i col·lectius

Descripció
Les acreditacions de l'alumnat es generen o renoven automàticament des de l'automatrícula.
Per a qualsevol resolució d'incidències d'acreditacions la persona interessada s'ha d'adreçar a l'oficina d'acreditacions que hi ha a l'Àrea de Comunicació.
Amb la finalitat que el centre puga consultar l'estat de qualsevol acreditació en la Intranet hi ha l'aplicació d'acreditacions on es pot fer qualsevol tipus de consulta sobre l'estat de les acreditacions.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Acreditacions
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: AC
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498001827
_Toc498001827
Anchor
_Toc498002681
_Toc498002681
Anchor
_Toc498087039
_Toc498087039
Anchor
_Toc498087130
_Toc498087130
Anchor
_Toc498512617
_Toc498512617
Anchor
_Toc498514542
_Toc498514542
Anchor
_Toc500746977
_Toc500746977
Informació docent i indicadors. Aplicació MEDITERRÀNIA

Descripció
Mediterrània (o portal Mediterrània) és un sistema d'informació de la UPV amb diversos perfils d'accés; els principals són Centre i Departament. El portal inclou tot tipus d'indicadors de recerca, POD i docència, recursos econòmics i humans, etc. És una aplicació extensa i es recomana llegir-ne el manual en línia.
Accés: Intranet ¿ -> Informació reservada ¿ -> Mediterrània
Gestió de permisos: Prèvia sol·licitud a responsable tècnic
Responsable funcional: GE
Responsable tècnic: GE

Anchor
_Toc498001829
_Toc498001829
Anchor
_Toc498002683
_Toc498002683
Anchor
_Toc498087041
_Toc498087041
Anchor
_Toc498087132
_Toc498087132
Anchor
_Toc498512618
_Toc498512618
Anchor
_Toc498514543
_Toc498514543
Anchor
_Toc500746978
_Toc500746978
Reunions virtuals i teleconferències

Descripció
Hi ha un catàleg de diverses eines. Polireunió (servei de multiconferència que permet reunir en un entorn col·laboratiu diverses persones en una mateixa sala virtual), Policonnecta (gestionada pel CFP), Adobe Connect, etc.
Accés
Adobe Connect i Policonnecta les gestiona el CFP.
Polireunió està disponible en http://polireunion.upv.es.
A més, a data de setembre del 2017, a través d'Office 635, Skype és d'ús obert i permet multiconferències amb vídeo i àudio d'una manera senzilla i directa.
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498001831
_Toc498001831
Anchor
_Toc498002685
_Toc498002685
Anchor
_Toc498087043
_Toc498087043
Anchor
_Toc498087134
_Toc498087134
Anchor
_Toc498512619
_Toc498512619
Anchor
_Toc498514544
_Toc498514544
Anchor
_Toc500746979
_Toc500746979
Enviament de correus massius. Aplicació TIBI2

Descripció
Per a l'enviament de correus massius a la UPV. Capacitats de filtratge per col·lectius per a evitar el col·lapse de correus. Compleix la normativa LOPD. Permet l'enviament de correus firmats digitalment.
Per a activar l'aplicació s'ha de sol·licitar al CAU a través de GREGAL.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Enviament massiu de correus
Gestió de permisos: directament en l'aplicació, prèvia sol·licitud al CAU a través de GREGAL
Manual: https://aplicat.upv.es/tibi2-app/manual/tibi2.pdf
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498001833
_Toc498001833
Anchor
_Toc498002687
_Toc498002687
Anchor
_Toc498087045
_Toc498087045
Anchor
_Toc498087136
_Toc498087136
Anchor
_Toc498001834
_Toc498001834
Anchor
_Toc498002688
_Toc498002688
Anchor
_Toc498087046
_Toc498087046
Anchor
_Toc498087137
_Toc498087137
Anchor
_Toc498512620
_Toc498512620
Anchor
_Toc498514545
_Toc498514545
Anchor
_Toc500746980
_Toc500746980
Préstec i intercanvi de material. Aplicació POMA

Descripció
Aplicació per a la gestió d'inventari i préstec de material per a serveis, unitats, departaments i qualsevol entitat de la UPV que ho sol·licite.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Inventari, préstec i reserves (POMA)
Gestió de permisos: directament en l'aplicació, prèvia sol·licitud al CAU.
Manual complet disponible en https://wiki.upv.es/confluence/pages/viewpage.action?pageid=48365607
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512621
_Toc498512621
Anchor
_Toc498514546
_Toc498514546
Anchor
_Toc500746981
_Toc500746981
Biblioteques de centres. Aplicació SOT2

Descripció
Aplicació per a la gestió de les biblioteques dels centres que permet l'exportació del catàleg propi.
Per a activar l'aplicació s'ha de sol·licitar a la Biblioteca.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Gestió de Biblioteca ¿ -> SOT2- Biblioteca departaments i Integració UPV-Aleph
Gestió de permisos: directament en l'aplicació, prèvia sol·licitud a la Biblioteca
Responsable funcional: BIBLIOTECA
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc497990733
_Toc497990733
Anchor
_Toc498001838
_Toc498001838
Anchor
_Toc498002692
_Toc498002692
Anchor
_Toc498087050
_Toc498087050
Anchor
_Toc498087141
_Toc498087141
Anchor
_Toc497990734
_Toc497990734
Anchor
_Toc498001839
_Toc498001839
Anchor
_Toc498002693
_Toc498002693
Anchor
_Toc498087051
_Toc498087051
Anchor
_Toc498087142
_Toc498087142
Anchor
_Toc497990735
_Toc497990735
Anchor
_Toc498001840
_Toc498001840
Anchor
_Toc498002694
_Toc498002694
Anchor
_Toc498087052
_Toc498087052
Anchor
_Toc498087143
_Toc498087143
Anchor
_Toc497990736
_Toc497990736
Anchor
_Toc498001841
_Toc498001841
Anchor
_Toc498002695
_Toc498002695
Anchor
_Toc498087053
_Toc498087053
Anchor
_Toc498087144
_Toc498087144
Anchor
_Toc497990737
_Toc497990737
Anchor
_Toc498001842
_Toc498001842
Anchor
_Toc498002696
_Toc498002696
Anchor
_Toc498087054
_Toc498087054
Anchor
_Toc498087145
_Toc498087145
Anchor
_Toc497990738
_Toc497990738
Anchor
_Toc498001843
_Toc498001843
Anchor
_Toc498002697
_Toc498002697
Anchor
_Toc498087055
_Toc498087055
Anchor
_Toc498087146
_Toc498087146
Anchor
_Toc498512622
_Toc498512622
Anchor
_Toc498514547
_Toc498514547
Anchor
_Toc500746982
_Toc500746982
Consultes. Aplicació poli[consulta]

Descripció
Aplicació que permet remetre consultes a les unitats (centres i serveis) de la UPV.
Accés: Intranet ¿ -> Sol·licituds, notificacions, peticions... ¿ -> poli[consulta]
Gestió de permisos: en l'aplicació, prèvia sol·licitud al responsable funcional
Responsable funcional: SEPQ
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512623
_Toc498512623
Anchor
_Toc498514548
_Toc498514548
Anchor
_Toc500746983
_Toc500746983
Gestió de comissions UPV. Aplicació Xúquer

Descripció
Aplicació que permet mantenir els integrants de les comissions de la UPV i els càrrecs unipersonals de la Universitat.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Xúquer
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: Secretaria General
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512624
_Toc498512624
Anchor
_Toc498514549
_Toc498514549

...

Aplicació que permet la gestió de les sol·licituds d'accés a serveis de la Universitat de personal extern per a desenvolupar el seu treball.
La mateixa sol·licitud comporta la inclusió de la persona interessada en el registre de persones externes quan complisca la normativa d'inclusió de personal extern en el registre, aprovada el 7 de març del 2013.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Registre de persones externes
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: Secretaria General
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc499717798
_Toc499717798
Anchor
_Toc500746985
_Toc500746985
Gestió de les convocatòries de reunió d'òrgans col·legiats

Descripció
Aplicació que permet la gestió de les reunions dels diferents òrgans col·legiats de la universitat.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Gestió d'òrgans col·legiats (GOC)
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: Secretaria General
Responsable tècnic: ASIC
Manual: en línia
Aquesta aplicació estarà operativa a partir de gener, amb petició prèvia al CAU.

Anchor
_Toc498512626
_Toc498512626
Anchor
_Toc498514551
_Toc498514551
Anchor
_Toc500746986
_Toc500746986
organització DE LA docència

...

Descripció
Gestió de les titulacions oficials de la UPV per a facilitar els processos de verificació i seguiment intern i extern. Gestió dels contractes programa. Font d'informació per a les microwebs de titulació. L'aplicació té diferents formats en funció de si és l'ERT o el departament i de si es dissenya un pla d'estudis o se'n fa el seguiment.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Gestió acadèmica ¿ -> Verifica-UPV
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: VEQA
Responsable tècnic: SEPQ

Anchor
_Toc498512628
_Toc498512628
Anchor
_Toc498514553
_Toc498514553

...

Descripció
Aplicació web senzilla per a omplir l'informe de gestió anual del títol, inclosos accions de millora, documentació per a la justificació d'execució d'accions de millora, indicadors, etc.
Accés: Intranet: El que gestione ¿ -> Gestió acadèmica ¿ -> Planificació ¿ -> Seguiment de títols ¿ -> Informe de gestió
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: VEQA
Responsable tècnic: SEPQ

Anchor
_Toc498512629
_Toc498512629
Anchor
_Toc498514554
_Toc498514554
Anchor
_Toc500746989
_Toc500746989
Oferta anual d'assignatures. Aplicació Vinalopó

Descripció
Activar o desactivar les assignatures dels plans d'estudi de les titulacions de grau i màster per a un determinat curs.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Aplicacions corporatives (RIOS) ¿ -> VINALOPÓ
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: VEQA
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512630
_Toc498512630
Anchor
_Toc498514555
_Toc498514555
Anchor
_Toc500746990
_Toc500746990
Docència inversa

Descripció
Aplicació per al seguiment de les assignatures i professorat participant en el programa de docència inversa UPV i per al control de l'assignació de POD i IAD entre el professorat participant.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Reconeixement de la docència inversa
Gestió de permisos: directament en l'aplicació prèvia autorització del responsable funcional
Responsable funcional: VRED
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512631
_Toc498512631
Anchor
_Toc498514556
_Toc498514556
Anchor
_Toc500746991
_Toc500746991
Organització docent (POD). Aplicació ALGAR

Descripció
Permet la gestió dels recursos docents, facilita les tasques de planificació dels recursos; destaca la definició de grups (teoria, pràctica, laboratori, etc.), assignació de professorat i obtenció de resultats sobre la capacitat docent de la Universitat i la docència impartida. També permet definir l'idioma de docència.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Aplicacions corporatives (RIOS) ¿ -> ALGAR
Gestió de permisos: GAP
Manual: en la pantalla principal de l'aplicació https://wiki.upv.es/confluence/display/manuales/manual+Algar
Responsable funcional: VOA
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512632
_Toc498512632
Anchor
_Toc498514557
_Toc498514557
Anchor
_Toc500746992
_Toc500746992
Definició d'horaris de classe – Aplicació ALGAR

Descripció
Permet la gestió dels horaris de classe en les ERT i els departaments de la UPV: facilita la tasca d'assignació d'espais, horaris, professorat i idioma d'impartició.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Aplicacions corporatives (GAP) ¿ -> ALGAR
Gestió de permisos: GAP
Manual: en la pantalla principal de l'aplicació https://wiki.upv.es/confluence/display/manuales/manual+Algar
Responsable funcional: VOA
Responsable tècnic: ASIC
Per al curs 2017-2018 hi haurà disponible la nova aplicació d'horaris.

Anchor
_Toc498512633
_Toc498512633
Anchor
_Toc498514558
_Toc498514558
Anchor
_Toc500746993
_Toc500746993
Guies docents

Descripció
Permet introduir, aprovar, publicar i traduir les guies docents de les assignatures. Hi ha diverses aplicacions en funció de si s'ha d'aprovar o revisar la guia docent, tant per part del departament com del centre. També hi ha la mateixa aplicació per a introduir i modificar les guies docents per part del professorat. Hi ha fases intercalades en el flux de treball de la gestió de les guies docents que depenen de l'aplicació VERIFICA.
Accés:
Per a la introducció de les guies en la intranet: Docència ¿ -> Planificació ¿ -> Introducció de guies docents
Per a la validació des dels departaments: El que gestione ¿ -> Gestió de guies docents ¿ -> Aprovació de guies docents (DEP)
Si el departament és ERT: El que gestione ¿ -> Gestió de guies docents ¿ -> Aprovació de guies docents (ERT)
També hi ha les revisions de les guies docents per departament i per centre, amb els aplicatius corresponents per a la revisió.
Gestió permisos: GAP
Responsable funcional: VEQA
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512634
_Toc498512634
Anchor
_Toc498514559
_Toc498514559
Anchor
_Toc500746994
_Toc500746994
Gestió D'ALUMNAT

...

Grau (CLARIANO)
Descripció
Aplicació de gestió de la preinscripció als estudis universitaris. Aplicació per a la publicació de les llistes del procés de selectivitat d'accés a les universitats valencianes, de la Generalitat Valenciana.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Aplicacions corporatives (RIOS) ¿ -> CLARIANO
Accés: RIUS
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc496264689
_Toc496264689
Anchor
_Toc498512636
_Toc498512636
Anchor
_Toc498514561
_Toc498514561
Anchor
_Toc500746996
_Toc500746996
Digitalització d'expedients

Descripció
Aplicació que permet als centres docents digitalitzar documents en format paper i assignar-los a l'expedient electrònic de l'alumnat en format electrònic, junt amb metadades. Aquests documents són emmagatzemats en el repositori documental corporatiu (Alfresco) i poden ser accessibles des del sistema de gestió acadèmica (Vinalopó). L'aplicació preveu el mateix procés per a altres tipus de documents i s'ha estès per a altres unitats que no són centres docents.
Accés: Intranet ¿ -> Digitalització d'expedients
Gestió de permisos: GAP
Manual: http://alfpro.cc.upv.es:8080/share/page/repository#filter=path%7C%2FExpedientes%2520UPV%2FManuales%7C&page=1
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc495731752
_Toc495731752
Anchor
_Toc495731754
_Toc495731754
Anchor
_Toc498512637
_Toc498512637
Anchor
_Toc498514562
_Toc498514562
Anchor
_Toc500746997
_Toc500746997
Gestió d'expedients-matrícula Aplicació Vinalopó-AUTOMATRÍCULA

Descripció
Gestió d'alumnat d'estudiants de primer i segon cicle, graus, màster i doctorat, permet el seguiment d'expedient d'una alumna o alumne, des de la incorporació al centre i titulació fins a la finalització dels estudis. Inclou matrícula, gestió d'imports i rebuts, notes i actes, incompatibilitats i diligències, permanència i progrés, avaluació curricular, etc.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Aplicacions corporatives (RIOS) ¿ -> VINALOPÓ
Gestió de permisos: RIUS
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512638
_Toc498512638
Anchor
_Toc498514563
_Toc498514563
Anchor
_Toc500746998
_Toc500746998
Reconeixement de crèdits Aplicació Vinalopó

Descripció
Gestió de les sol·licituds de reconeixement de l'alumnat en una titulació de grau, màster i doctorat.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Aplicacions corporatives (RIOS) ¿ -> VINALOPÓ
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512639
_Toc498512639
Anchor
_Toc498514564
_Toc498514564
Anchor
_Toc500746999
_Toc500746999
Permanència

Gestió del compliment de la normativa de permanència de l'alumnat de grau i màster a la UPV.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Aplicacions corporatives (RIOS) ¿ -> VINALOPÓ
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512640
_Toc498512640
Anchor
_Toc498514565
_Toc498514565
Anchor
_Toc500747000
_Toc500747000
Progrés Aplicació Vinalopó

Descripció
Gestió del compliment de la normativa de progrés de l'alumnat de grau i màster a la UPV.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Aplicacions corporatives (RIOS) ¿ -> VINALOPÓ
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: Àrea d'Alumnat, Rendiment i Avaluació Curricular
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512641
_Toc498512641
Anchor
_Toc498514566
_Toc498514566
Anchor
_Toc500747001
_Toc500747001
Avaluació per currículum Aplicació Vinalopó

Descripció
Gestió de l'alumnat que compleix els requisits per a l'avaluació global per matèries o assignatures, segons la normativa de la UPV.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Aplicacions corporatives (RIOS) ¿ -> VINALOPÓ
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: Àrea d'Alumnat, Rendiment i Avaluació Curricular
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512642
_Toc498512642
Anchor
_Toc498514567
_Toc498514567
Anchor
_Toc500747002
_Toc500747002
Dispensa d'assistències Aplicació Vinalopó

Descripció
Suport per a la gestió de les sol·licituds de l'alumnat fetes a través de la intranet per a sol·licitar la dispensa a classes.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Aplicacions corporatives (RIOS) ¿ -> VINALOPÓ
Accés: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512643
_Toc498512643
Anchor
_Toc498514568
_Toc498514568
Anchor
_Toc500747003
_Toc500747003
Dedicació a temps parcial Aplicació Vinalopó

Suport per a la gestió de les sol·licituds de l'alumnat fetes a través de la intranet per a sol·licitar la matrícula a temps parcial.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Aplicacions corporatives (RIOS) ¿ -> VINALOPÓ
Accés: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512644
_Toc498512644
Anchor
_Toc498514569
_Toc498514569
Anchor
_Toc500747004
_Toc500747004
Continuació d'estudis Aplicació Vinalopó

Gestió d'alumnes de la UPV i externs que vulguen sol·licitar continuació d'estudis a la UPV. Barem de dades, publicació de resultats i emissió de resolucions.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Aplicacions corporatives (RIOS) ¿ -> VINALOPÓ
Accés: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512645
_Toc498512645
Anchor
_Toc498514570
_Toc498514570
Anchor
_Toc500747005
_Toc500747005
Gestió de beques (LINARES)

Descripció
Suport de la gestió del Servei d'Alumnat per a les convocatòries de les beques del MECD i la GV: beca general, beca de mobilitat, beca de col·laboració, màster aturats, etc.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Aplicacions corporatives (RIOS) ¿ -> LINARES
Accés: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc495731763
_Toc495731763
Anchor
_Toc495731774
_Toc495731774
Anchor
_Toc498512646
_Toc498512646
Anchor
_Toc498514571
_Toc498514571
Anchor
_Toc500747006
_Toc500747006
Gestió d'actes i diligències Aplicació Vinalopó

Descripció
Supervisió d'actes i diligències que han generat els professors responsables de les assignatures de les titulacions del centre.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Aplicacions corporatives (RIOS) ¿ -> VINALOPÓ
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc497990767
_Toc497990767
Anchor
_Toc498001873
_Toc498001873
Anchor
_Toc498002727
_Toc498002727
Anchor
_Toc498087084
_Toc498087084
Anchor
_Toc498087175
_Toc498087175
Anchor
_Toc495731778
_Toc495731778
Anchor
_Toc495731779
_Toc495731779
Anchor
_Toc497990768
_Toc497990768
Anchor
_Toc498001874
_Toc498001874
Anchor
_Toc498002728
_Toc498002728
Anchor
_Toc498087085
_Toc498087085
Anchor
_Toc498087176
_Toc498087176
Anchor
_Toc497990769
_Toc497990769
Anchor
_Toc498001875
_Toc498001875
Anchor
_Toc498002729
_Toc498002729
Anchor
_Toc498087086
_Toc498087086
Anchor
_Toc498087177
_Toc498087177
Anchor
_Toc497990770
_Toc497990770
Anchor
_Toc498001876
_Toc498001876
Anchor
_Toc498002730
_Toc498002730
Anchor
_Toc498087087
_Toc498087087
Anchor
_Toc498087178
_Toc498087178
Anchor
_Toc497990771
_Toc497990771
Anchor
_Toc498001877
_Toc498001877
Anchor
_Toc498002731
_Toc498002731
Anchor
_Toc498087088
_Toc498087088
Anchor
_Toc498087179
_Toc498087179
Anchor
_Toc497990772
_Toc497990772
Anchor
_Toc498001878
_Toc498001878
Anchor
_Toc498002732
_Toc498002732
Anchor
_Toc498087089
_Toc498087089
Anchor
_Toc498087180
_Toc498087180
Anchor
_Toc497990773
_Toc497990773
Anchor
_Toc498001879
_Toc498001879
Anchor
_Toc498002733
_Toc498002733
Anchor
_Toc498087090
_Toc498087090
Anchor
_Toc498087181
_Toc498087181
Anchor
_Toc497990774
_Toc497990774
Anchor
_Toc498001880
_Toc498001880
Anchor
_Toc498002734
_Toc498002734
Anchor
_Toc498087091
_Toc498087091
Anchor
_Toc498087182
_Toc498087182
Anchor
_Toc497990775
_Toc497990775
Anchor
_Toc498001881
_Toc498001881
Anchor
_Toc498002735
_Toc498002735
Anchor
_Toc498087092
_Toc498087092
Anchor
_Toc498087183
_Toc498087183
Anchor
_Toc498512647
_Toc498512647
Anchor
_Toc498514572
_Toc498514572
Anchor
_Toc500747007
_Toc500747007
Gestió d'assistència (fulls de firmes)

Descripció
Gestió d'assistència de l'alumnat i impartició de la docència per part dels professorat. En el cas que el departament gestione algun títol, com ara un màster, és possible implantar l'eina per a la gestió de l'assistència, fulls d'assistència, etc. Hi ha perfils per a l'ERT i per a professorat.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Gestió de fulls d'assistència
Gestió de permisos: Per la mateixa aplicació, prèvia sol·licitud
Manual disponible en línia
Responsable funcional: VRED
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc497990777
_Toc497990777
Anchor
_Toc498001883
_Toc498001883
Anchor
_Toc498002737
_Toc498002737
Anchor
_Toc498087094
_Toc498087094
Anchor
_Toc498087185
_Toc498087185
Anchor
_Toc497990778
_Toc497990778
Anchor
_Toc498001884
_Toc498001884
Anchor
_Toc498002738
_Toc498002738
Anchor
_Toc498087095
_Toc498087095
Anchor
_Toc498087186
_Toc498087186
Anchor
_Toc498512648
_Toc498512648
Anchor
_Toc498514573
_Toc498514573

...

Descripció
L'aplicació de títols gestiona la tramitació i expedició dels títols oficials universitaris, suplement europeu al títol i títols propis.
Títols oficials universitaris:
Els centres intervenen en la primera fase del tràmit dels títols oficials pel que fa a la validació de les dades personals i acadèmiques. De la resta de fases s'encarrega la Unitat de Títols del Servei d'Alumnat.
Títols propis:
El CFP gestiona les sol·licituds de títols propis de l'alumnat. La validació i l'emissió de títols les du a terme la Unitat de Títols.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Aplicacions corporatives (RIOS) ¿ -> MILLARS
Gestió de permisos: GAP
Ajuda: Els gestors dels centres disposen del manual
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc496264706
_Toc496264706
Anchor
_Toc496264707
_Toc496264707
Anchor
_Toc496264708
_Toc496264708
Anchor
_Toc496264709
_Toc496264709
Anchor
_Toc498512650
_Toc498512650
Anchor
_Toc498514575
_Toc498514575
Anchor
_Toc500747010
_Toc500747010
Suplement europeu al títol (SET). Aplicació MILLARS

Descripció
El suplement europeu al títol (SET) establit pel RD 1.044/2003, d'1 d'agost (BOE 11-9-2003), és un document que acompanya els títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori espanyol, amb la informació unificada i personalitzada per a cada titulat sobre els aspectes més rellevants a la seua formació universitària, sobre el nivell i contingut dels ensenyaments que han cursat.
Els centres gestionen les sol·licituds del suplement europeu al títol. L'emissió i l'enviament a l'alumna o alumne els du a terme la Unitat de Títols.
Accés: intranet ¿ -> Sol·licituds ¿ -> Sol·licitud SET
Gestió de permisos: RIUS
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC
Manual disponible en línia.

Anchor
_Toc498512651
_Toc498512651
Anchor
_Toc498514576
_Toc498514576
Anchor
_Toc500747011
_Toc500747011
Certificats, extractes i justificants. Aplicació VINALOPÓ

Descripció
Gestió de les peticions de certificats, extractes, justificants que fa l'alumnat. Els certificats i justificants el pot sol·licitar l'alumnat a través de la intranet.
Accés: Intranet ¿ -> El que gestione ¿ -> Aplicacions corporatives (RIOS) ¿ -> VINALOPÓ
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512652
_Toc498512652
Anchor
_Toc498514577
_Toc498514577
Anchor
_Toc500747012
_Toc500747012
Avaluació docent

...

Descripció
Gestió de les convocatòries anuals d'avaluació de la docència (IAD) i gestió dels mèrits curriculars docents.
Accés: Intranet ¿ -> Docència ¿ -> Resultats ¿ -> Sénia 2
Gestió de permisos: en l'aplicació, PAS i PDI autenticat en la intranet
Responsable funcional: VEQA
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc497990785
_Toc497990785
Anchor
_Toc498001891
_Toc498001891
Anchor
_Toc498002745
_Toc498002745
Anchor
_Toc498087102
_Toc498087102
Anchor
_Toc498087193
_Toc498087193
Anchor
_Toc498512654
_Toc498512654
Anchor
_Toc498514579
_Toc498514579
Anchor
_Toc500747014
_Toc500747014
altres aplicacions D'interÈs PER A pdi

...

Descripció
Programa d'ajuda a la gestió de notes per part del professorat, permet obtenir llistes, gestionar qualificacions, comunicar notes parcials o finals als alumnes de manera individualitzada a través de correu electrònic i/o SMS. Es treballa sempre en línia i se sincronitzen les dades locals actualitzades amb els del sistema central de base de dades en cada connexió o a petició del professorat.
Accés: Intranet ¿ -> Docència ¿ -> Padrino

Anchor
_Toc497990788
_Toc497990788
Anchor
_Toc498001894
_Toc498001894
Anchor
_Toc498002748
_Toc498002748
Anchor
_Toc498087105
_Toc498087105
Anchor
_Toc498087196
_Toc498087196
Anchor
_Toc498512656
_Toc498512656
Anchor
_Toc498514581
_Toc498514581
Anchor
_Toc500747016
_Toc500747016
Diligències a actes

Descripció
Aplicació que permet generar diligències sobre actes del curs actual i anterior. Les diligències generades es firmen electrònicament i s'emmagatzemen automàticament en el repositori documental de la UPV. D'aquesta manera s'evita la firma manual, el paper i els desplaçaments als centres. Només en el cas que la diligència siga de més d'un curs anterior a l'actual s'ha de seguir tramitant en el centre corresponent. Per a la resta, aquesta via és l'única per a la tramitació de les diligències.
Accés: Intranet ¿ -> Docència ¿ -> Altres aplicacions docents ¿ -> Gestió de firmes ¿ -> Nom de l'assignatura ¿ ->
Diligències d'actes
Gestió de permisos: la mateixa aplicació; només professor o professora responsable de l'assignatura.
Manual en: accés restringit a persones usuàries d'UPVNET: www.upv.es/pls/soalu/sic_miweb2.contenido?p_id=930240&p_idioma=c

Anchor
_Toc497736827
_Toc497736827
Anchor
_Toc497990790
_Toc497990790
Anchor
_Toc498001896
_Toc498001896
Anchor
_Toc498002750
_Toc498002750
Anchor
_Toc498087107
_Toc498087107
Anchor
_Toc498087198
_Toc498087198
Anchor
_Toc497736828
_Toc497736828
Anchor
_Toc497990791
_Toc497990791
Anchor
_Toc498001897
_Toc498001897
Anchor
_Toc498002751
_Toc498002751
Anchor
_Toc498087108
_Toc498087108
Anchor
_Toc498087199
_Toc498087199
Anchor
_Toc498512657
_Toc498512657
Anchor
_Toc498514582
_Toc498514582
Anchor
_Toc500747017
_Toc500747017
Suport per a elaborar i corregir exàmens. Aplicació ALCE

Descripció
En el cas que el departament gestione algun títol, com ara un màster, és possible implantar l'eina web que permet generar plantilles d'examen de tipus test, així com corregir de manera automatitzada posteriorment mitjançant la digitalització dels qüestionaris i l'anàlisi de les imatges des de la mateixa aplicació.
Accés mitjançant implantació. Cal contactar amb l'ASIC.

Anchor
_Toc498512658
_Toc498512658
Anchor
_Toc498514583
_Toc498514583
Anchor
_Toc500747018
_Toc500747018
Repositori de treballs, documentació docent (TFG, PFC, etc.). Aplicació RiuNET

Descripció
Aplicació que conté tot el contingut digital de qualitat de la universitat: treballs docents, publicacions acadèmiques, treballs de recerca, tesis, projectes finals de carrera, material docent, objectes d'aprenentatge, digitalització de col·leccions antigues, etc.
Accés des d'URL: https://riunet.upv.es/
Ajuda disponible en: https://riunet.upv.es/help/faq

Anchor
_Toc498512659
_Toc498512659
Anchor
_Toc498514584
_Toc498514584
Anchor
_Toc500747019
_Toc500747019
Docència en xarxa

Descripció
Aplicació per a sol·licitar, lliurar i seguir els materials docents del professorat de la UPV en el marc del programa Docència en xarxa.
Accés: Intranet

Anchor
panel_1142
panel_1142
¿ -> Sol·licituds, notificacions, peticions... ¿ -> Sol·licitud de Docència en xarxa
Gestió de permisos: la mateixa aplicació, per al personal avaluador
Responsable funcional: VRED
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc498512660
_Toc498512660
Anchor
_Toc498514585
_Toc498514585
Anchor
_Toc500747020
_Toc500747020
Avaluació de competències transversals. Aplicació iRubric

...


Descripció:
Permet gestionar i administrar de manera remota i centralitzada les estacions de treball Windows, Mac i Linux.
Accés: Intranet ¿ -> Serveis ¿ -> Àrea de sistemes d'informació i comunicacions ¿ -> Alta d'usuari per a control remot-ISL
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

Anchor
_Toc496264669
_Toc496264669
Anchor
_Toc496264670
_Toc496264670
Anchor
_Toc496264671
_Toc496264671
Anchor
_Toc496264672
_Toc496264672
Anchor
_Toc496264673
_Toc496264673
Anchor
_Toc496264674
_Toc496264674
Anchor
_Toc496264675
_Toc496264675
Anchor
_Toc496264676
_Toc496264676
Anchor
_Toc495731733
_Toc495731733
Anchor
_Toc495731734
_Toc495731734
Anchor
_Toc495731735
_Toc495731735
Manual: https://isl.cc.upv.es

Anchor
_Toc498512662
_Toc498512662
Anchor
_Toc498514587
_Toc498514587
Anchor
_Toc500747022
_Toc500747022
Servei de llicències de programari i aplicacions

...