- -

 

MANUAL D'APLICACIONS EQUIP DIRECTIU CENTRES

 

9/24/2017

Vicerectorat de Recursos Digitals i Documentació

 

 Índex
1 CONCEPTES I DEFINICIONS
2 gestió de permisos A les APLICACIONS (GAP)
2.1 Gestió de permisos
3 Gestió GENERAL DEL CENTRE
3.1 Reserva d'espais. Aplicació MONTNEGRE
3.2 Accés a cobertes. Aplicació CARBO
3.3 Acreditacions universitàries. Carnet i col·lectius
3.4 Informació docent i indicadors. Aplicació MEDITERRÀNIA
3.5 Reunions virtuals i teleconferències
3.6 Enviament de correus massius. Aplicació TIBI2
3.7 Préstec i intercanvi de material. Aplicació POMA
3.8 Biblioteques de centres. Aplicació SOT2
3.9 Consultes. Aplicació poli[consulta]
3.10 Gestió de comissions UPV. Aplicació Xúquer
3.11 Registre de persones externes
3.12 Gestió de les convocatòries de reunió d'òrgans col·legiats
4 organització DE LA docència
4.1 Plans d'estudi, acreditacions i contractes programa. Aplicació VERIFICA
4.2 Seguiment del títol. INFORME DE GESTIÓ
4.3 Oferta anual d'assignatures. Aplicació Vinalopó
4.4 Docència inversa
4.5 Organització docent (POD). Aplicació ALGAR
4.6 Definició d'horaris de classe ¿ Aplicació ALGAR
4.7 Guies docents
5 Gestió D'ALUMNAT
5.1 Accés a la Universitat
5.2 Digitalització d'expedients
5.3 Gestió d'expedients-matrícula Aplicació Vinalopó-AUTOMATRÍCULA
5.4 Reconeixement de crèdits Aplicació Vinalopó
5.5 Permanència
5.6 Progrés Aplicació Vinalopó
5.7 Avaluació per currículum Aplicació Vinalopó
5.8 Dispensa d'assistències Aplicació Vinalopó
5.9 Dedicació a temps parcial Aplicació Vinalopó
5.10 Continuació d'estudis Aplicació Vinalopó
5.11 Gestió de beques (LINARES)
5.12 Gestió d'actes i diligències Aplicació Vinalopó
5.13 Gestió d'assistència (fulls de firmes)
6 Títols i certificats
6.1 Gestió de títols/SET. Aplicació MILLARS
6.2 Suplement europeu al títol (SET). Aplicació MILLARS
6.3 Certificats, extractes i justificants. Aplicació VINALOPÓ
7 Avaluació docent
7.1 Avaluació de l'activitat docent. Aplicació Sénia
8 altres aplicacions D'interÈs PER A pdi
8.1 Notes i actes. Aplicació PADRINO3
8.2 Diligències a actes
8.3 Suport per a elaborar i corregir exàmens. Aplicació ALCE
8.4 Repositori de treballs, documentació docent (TFG, PFC, etc.). Aplicació RiuNET
8.5 Docència en xarxa
8.6 Avaluació de competències transversals. Aplicació iRubric
8.7 Accés remot (multiplataforma ISL)
8.8 Servei de llicències de programari i aplicacions


MANUAL D'APLICACIONS EQUIP DIRECTIU CENTRES
Vicerectorat de Recursos Digitals i DocumentacióAquest manual pretén llistar, de manera executiva i molt resumida, les principals aplicacions d'utilitat en la gestió dels centres, principalment per a l'equip directiu. No pretén ser una llista completa ni exhaustiva per a facilitar la consulta ràpida.
En l'adreça www.asic.upv.es, en l'apartat de catàleg de serveis, hi ha, dins dels epígrafs de «Suport TIC a la docència» i «Suport TIC a la gestió» la majoria de les eines ací llistades, a més de moltes altres de potencial utilitat, encara que d'ús més poc generalitzat i/o més específic.
Ajudeu-nos a millorar, podeu enviar qualsevol incidència del manual a l'adreça de correu asic@upv.es.

CONCEPTES I DEFINICIONS

Accés: Descripció de la ruta per a accedir a l'aplicació.
Gestió de permisos: Indicació de com es donen els permisos d'accés a l'aplicació.
Responsable funcional: Entitat de la UPV de la qual depenen les normatives aplicades i els processos automatitzats. L'entitat responsable funcional és l'encarregada de recopilar propostes de millores de les persones usuàries, prioritzar-les i proposar canvis evolutius o normatius en l'aplicació.
Responsable tècnic: Entitat de la UPV de qui depèn dur a terme els manteniments normatius i evolutius encarregats per l'entitat responsable funcional en les aplicacions, a més es responsabilitza dels manteniments tècnics.
VEQA: Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Acreditació
VRED: Vicerectorat de Recursos Digitals i Documentació
VOA: Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat
AC: Àrea de Comunicació
ASIC: Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions
SAL: Servei de l'Alumnat
SPRL: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
GE: Servei de Gestió Econòmica
SEPQ: Servei d'Estudis, Planificació i Qualitat
ICE: Institut de Ciències de l'Educació
VIIT: Vicerrectorat d'Investigació, Innovació i Transferència

gestió de permisos A les APLICACIONS (GAP)

Gestió de permisos

Descripció
Utilitat que permet autoritzar o denegar l'accés de la persona usuària a les aplicacions corporatives de la UPV.
L'objectiu de la utilitat és unificar la gestió de permisos de totes les aplicacions corporatives, és per això que en aquest catàleg s'indica si la gestió de permisos la fa GAP.
Gestió de permisos: automàtica segons càrrecs o activitat.
Accés: Intranet -> Eines -> Gestió de permisos -> Gestió sobre permisos d'accés a les aplicacions corporatives
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

Gestió GENERAL DEL CENTRE

Reserva d'espais. Aplicació MONTNEGRE

Descripció
Aplicació institucional que gestiona la reserva d'aules, sales i tot tipus d'espais d'un centre, departament, servei o qualsevol altra entitat de la UPV.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Reserva de sales, aules i espais (Montnegre)
Gestió de permisos: GAP, prèvia sol·licitud al CAU
Manual: en la mateixa aplicació o en https://wiki.upv.es/confluence/display/manuales/monnegre+Manual+Usuari
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

Accés a cobertes. Aplicació CARBO

Descripció
Aplicació per a la gestió, control i seguiment dels accessos a les cobertes dels edificis.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Servei de prevenció -> Accés a cobertes (CARBO)
Gestió de permisos: GAP
Manual: https://wiki.upv.es/confluence/display/manuales/carbo+-+Manual+de+usuario
Responsable funcional: SPRL
Responsable tècnic: ASIC

Acreditacions universitàries. Carnet i col·lectius

Descripció
Les acreditacions de l'alumnat es generen o renoven automàticament des de l'automatrícula.
Per a qualsevol resolució d'incidències d'acreditacions la persona interessada s'ha d'adreçar a l'oficina d'acreditacions que hi ha a l'Àrea de Comunicació.
Amb la finalitat que el centre puga consultar l'estat de qualsevol acreditació en la Intranet hi ha l'aplicació d'acreditacions on es pot fer qualsevol tipus de consulta sobre l'estat de les acreditacions.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Acreditacions
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: AC
Responsable tècnic: ASIC

Informació docent i indicadors. Aplicació MEDITERRÀNIA

Descripció
Mediterrània (o portal Mediterrània) és un sistema d'informació de la UPV amb diversos perfils d'accés; els principals són Centre i Departament. El portal inclou tot tipus d'indicadors de recerca, POD i docència, recursos econòmics i humans, etc. És una aplicació extensa i es recomana llegir-ne el manual en línia.
Accés: Intranet -> Informació reservada -> Mediterrània
Gestió de permisos: Prèvia sol·licitud a responsable tècnic
Responsable funcional: GE
Responsable tècnic: GE

Reunions virtuals i teleconferències

Descripció
Hi ha un catàleg de diverses eines. Polireunió (servei de multiconferència que permet reunir en un entorn col·laboratiu diverses persones en una mateixa sala virtual), Policonnecta (gestionada pel CFP), Adobe Connect, etc.
Accés
Adobe Connect i Policonnecta les gestiona el CFP.
Polireunió està disponible en http://polireunion.upv.es.
A més, a data de setembre del 2017, a través d'Office 635, Skype és d'ús obert i permet multiconferències amb vídeo i àudio d'una manera senzilla i directa.
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

Enviament de correus massius. Aplicació TIBI2

Descripció
Per a l'enviament de correus massius a la UPV. Capacitats de filtratge per col·lectius per a evitar el col·lapse de correus. Compleix la normativa LOPD. Permet l'enviament de correus firmats digitalment.
Per a activar l'aplicació s'ha de sol·licitar al CAU a través de GREGAL.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Enviament massiu de correus
Gestió de permisos: directament en l'aplicació, prèvia sol·licitud al CAU a través de GREGAL
Manual: https://aplicat.upv.es/tibi2-app/manual/tibi2.pdf
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

Préstec i intercanvi de material. Aplicació POMA

Descripció
Aplicació per a la gestió d'inventari i préstec de material per a serveis, unitats, departaments i qualsevol entitat de la UPV que ho sol·licite.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Inventari, préstec i reserves (POMA)
Gestió de permisos: directament en l'aplicació, prèvia sol·licitud al CAU.
Manual complet disponible en https://wiki.upv.es/confluence/pages/viewpage.action?pageid=48365607
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

Biblioteques de centres. Aplicació SOT2

Descripció
Aplicació per a la gestió de les biblioteques dels centres que permet l'exportació del catàleg propi.
Per a activar l'aplicació s'ha de sol·licitar a la Biblioteca.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Gestió de Biblioteca -> SOT2- Biblioteca departaments i Integració UPV-Aleph
Gestió de permisos: directament en l'aplicació, prèvia sol·licitud a la Biblioteca
Responsable funcional: BIBLIOTECA
Responsable tècnic: ASIC

Consultes. Aplicació poli[consulta]

Descripció
Aplicació que permet remetre consultes a les unitats (centres i serveis) de la UPV.
Accés: Intranet -> Sol·licituds, notificacions, peticions... -> poli[consulta]
Gestió de permisos: en l'aplicació, prèvia sol·licitud al responsable funcional
Responsable funcional: SEPQ
Responsable tècnic: ASIC

Gestió de comissions UPV. Aplicació Xúquer

Descripció
Aplicació que permet mantenir els integrants de les comissions de la UPV i els càrrecs unipersonals de la Universitat.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Xúquer
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: Secretaria General
Responsable tècnic: ASIC

Registre de persones externes

Aplicació que permet la gestió de les sol·licituds d'accés a serveis de la Universitat de personal extern per a desenvolupar el seu treball.
La mateixa sol·licitud comporta la inclusió de la persona interessada en el registre de persones externes quan complisca la normativa d'inclusió de personal extern en el registre, aprovada el 7 de març del 2013.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Registre de persones externes
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: Secretaria General
Responsable tècnic: ASIC

Gestió de les convocatòries de reunió d'òrgans col·legiats

Descripció
Aplicació que permet la gestió de les reunions dels diferents òrgans col·legiats de la universitat.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Gestió d'òrgans col·legiats (GOC)
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: Secretaria General
Responsable tècnic: ASIC
Manual: en línia
Aquesta aplicació estarà operativa a partir de gener, amb petició prèvia al CAU.

organització DE LA docència

Plans d'estudi, acreditacions i contractes programa. Aplicació VERIFICA

Descripció
Gestió de les titulacions oficials de la UPV per a facilitar els processos de verificació i seguiment intern i extern. Gestió dels contractes programa. Font d'informació per a les microwebs de titulació. L'aplicació té diferents formats en funció de si és l'ERT o el departament i de si es dissenya un pla d'estudis o se'n fa el seguiment.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Gestió acadèmica -> Verifica-UPV
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: VEQA
Responsable tècnic: SEPQ

Seguiment del títol. INFORME DE GESTIÓ

Descripció
Aplicació web senzilla per a omplir l'informe de gestió anual del títol, inclosos accions de millora, documentació per a la justificació d'execució d'accions de millora, indicadors, etc.
Accés: Intranet: El que gestione -> Gestió acadèmica -> Planificació -> Seguiment de títols -> Informe de gestió
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: VEQA
Responsable tècnic: SEPQ

Oferta anual d'assignatures. Aplicació Vinalopó

Descripció
Activar o desactivar les assignatures dels plans d'estudi de les titulacions de grau i màster per a un determinat curs.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> VINALOPÓ
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: VEQA
Responsable tècnic: ASIC

Docència inversa

Descripció
Aplicació per al seguiment de les assignatures i professorat participant en el programa de docència inversa UPV i per al control de l'assignació de POD i IAD entre el professorat participant.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Reconeixement de la docència inversa
Gestió de permisos: directament en l'aplicació prèvia autorització del responsable funcional
Responsable funcional: VRED
Responsable tècnic: ASIC

Organització docent (POD). Aplicació ALGAR

Descripció
Permet la gestió dels recursos docents, facilita les tasques de planificació dels recursos; destaca la definició de grups (teoria, pràctica, laboratori, etc.), assignació de professorat i obtenció de resultats sobre la capacitat docent de la Universitat i la docència impartida. També permet definir l'idioma de docència.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> ALGAR
Gestió de permisos: GAP
Manual: en la pantalla principal de l'aplicació https://wiki.upv.es/confluence/display/manuales/manual+Algar
Responsable funcional: VOA
Responsable tècnic: ASIC

Definició d'horaris de classe – Aplicació ALGAR

Descripció
Permet la gestió dels horaris de classe en les ERT i els departaments de la UPV: facilita la tasca d'assignació d'espais, horaris, professorat i idioma d'impartició.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Aplicacions corporatives (GAP) -> ALGAR
Gestió de permisos: GAP
Manual: en la pantalla principal de l'aplicació https://wiki.upv.es/confluence/display/manuales/manual+Algar
Responsable funcional: VOA
Responsable tècnic: ASIC
Per al curs 2017-2018 hi haurà disponible la nova aplicació d'horaris.

Guies docents

Descripció
Permet introduir, aprovar, publicar i traduir les guies docents de les assignatures. Hi ha diverses aplicacions en funció de si s'ha d'aprovar o revisar la guia docent, tant per part del departament com del centre. També hi ha la mateixa aplicació per a introduir i modificar les guies docents per part del professorat. Hi ha fases intercalades en el flux de treball de la gestió de les guies docents que depenen de l'aplicació VERIFICA.
Accés:
Per a la introducció de les guies en la intranet: Docència -> Planificació -> Introducció de guies docents
Per a la validació des dels departaments: El que gestione -> Gestió de guies docents -> Aprovació de guies docents (DEP)
Si el departament és ERT: El que gestione -> Gestió de guies docents -> Aprovació de guies docents (ERT)
També hi ha les revisions de les guies docents per departament i per centre, amb els aplicatius corresponents per a la revisió.
Gestió permisos: GAP
Responsable funcional: VEQA
Responsable tècnic: ASIC

Gestió D'ALUMNAT

Accés a la Universitat

Grau (CLARIANO)
Descripció
Aplicació de gestió de la preinscripció als estudis universitaris. Aplicació per a la publicació de les llistes del procés de selectivitat d'accés a les universitats valencianes, de la Generalitat Valenciana.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> CLARIANO
Accés: RIUS
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Digitalització d'expedients

Descripció
Aplicació que permet als centres docents digitalitzar documents en format paper i assignar-los a l'expedient electrònic de l'alumnat en format electrònic, junt amb metadades. Aquests documents són emmagatzemats en el repositori documental corporatiu (Alfresco) i poden ser accessibles des del sistema de gestió acadèmica (Vinalopó). L'aplicació preveu el mateix procés per a altres tipus de documents i s'ha estès per a altres unitats que no són centres docents.
Accés: Intranet -> Digitalització d'expedients
Gestió de permisos: GAP
Manual: http://alfpro.cc.upv.es:8080/share/page/repository#filter=path%7C%2FExpedientes%2520UPV%2FManuales%7C&page=1
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Gestió d'expedients-matrícula Aplicació Vinalopó-AUTOMATRÍCULA

Descripció
Gestió d'alumnat d'estudiants de primer i segon cicle, graus, màster i doctorat, permet el seguiment d'expedient d'una alumna o alumne, des de la incorporació al centre i titulació fins a la finalització dels estudis. Inclou matrícula, gestió d'imports i rebuts, notes i actes, incompatibilitats i diligències, permanència i progrés, avaluació curricular, etc.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> VINALOPÓ
Gestió de permisos: RIUS
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Reconeixement de crèdits Aplicació Vinalopó

Descripció
Gestió de les sol·licituds de reconeixement de l'alumnat en una titulació de grau, màster i doctorat.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> VINALOPÓ
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Permanència

Gestió del compliment de la normativa de permanència de l'alumnat de grau i màster a la UPV.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> VINALOPÓ
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Progrés Aplicació Vinalopó

Descripció
Gestió del compliment de la normativa de progrés de l'alumnat de grau i màster a la UPV.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> VINALOPÓ
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: Àrea d'Alumnat, Rendiment i Avaluació Curricular
Responsable tècnic: ASIC

Avaluació per currículum Aplicació Vinalopó

Descripció
Gestió de l'alumnat que compleix els requisits per a l'avaluació global per matèries o assignatures, segons la normativa de la UPV.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> VINALOPÓ
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: Àrea d'Alumnat, Rendiment i Avaluació Curricular
Responsable tècnic: ASIC

Dispensa d'assistències Aplicació Vinalopó

Descripció
Suport per a la gestió de les sol·licituds de l'alumnat fetes a través de la intranet per a sol·licitar la dispensa a classes.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> VINALOPÓ
Accés: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Dedicació a temps parcial Aplicació Vinalopó

Suport per a la gestió de les sol·licituds de l'alumnat fetes a través de la intranet per a sol·licitar la matrícula a temps parcial.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> VINALOPÓ
Accés: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Continuació d'estudis Aplicació Vinalopó

Gestió d'alumnes de la UPV i externs que vulguen sol·licitar continuació d'estudis a la UPV. Barem de dades, publicació de resultats i emissió de resolucions.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> VINALOPÓ
Accés: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Gestió de beques (LINARES)

Descripció
Suport de la gestió del Servei d'Alumnat per a les convocatòries de les beques del MECD i la GV: beca general, beca de mobilitat, beca de col·laboració, màster aturats, etc.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> LINARES
Accés: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Gestió d'actes i diligències Aplicació Vinalopó

Descripció
Supervisió d'actes i diligències que han generat els professors responsables de les assignatures de les titulacions del centre.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> VINALOPÓ
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Gestió d'assistència (fulls de firmes)

Descripció
Gestió d'assistència de l'alumnat i impartició de la docència per part dels professorat. En el cas que el departament gestione algun títol, com ara un màster, és possible implantar l'eina per a la gestió de l'assistència, fulls d'assistència, etc. Hi ha perfils per a l'ERT i per a professorat.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Gestió de fulls d'assistència
Gestió de permisos: Per la mateixa aplicació, prèvia sol·licitud
Manual disponible en línia
Responsable funcional: VRED
Responsable tècnic: ASIC

Títols i certificats

Gestió de títols/SET. Aplicació MILLARS

Descripció
L'aplicació de títols gestiona la tramitació i expedició dels títols oficials universitaris, suplement europeu al títol i títols propis.
Títols oficials universitaris:
Els centres intervenen en la primera fase del tràmit dels títols oficials pel que fa a la validació de les dades personals i acadèmiques. De la resta de fases s'encarrega la Unitat de Títols del Servei d'Alumnat.
Títols propis:
El CFP gestiona les sol·licituds de títols propis de l'alumnat. La validació i l'emissió de títols les du a terme la Unitat de Títols.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> MILLARS
Gestió de permisos: GAP
Ajuda: Els gestors dels centres disposen del manual
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Suplement europeu al títol (SET). Aplicació MILLARS

Descripció
El suplement europeu al títol (SET) establit pel RD 1.044/2003, d'1 d'agost (BOE 11-9-2003), és un document que acompanya els títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori espanyol, amb la informació unificada i personalitzada per a cada titulat sobre els aspectes més rellevants a la seua formació universitària, sobre el nivell i contingut dels ensenyaments que han cursat.
Els centres gestionen les sol·licituds del suplement europeu al títol. L'emissió i l'enviament a l'alumna o alumne els du a terme la Unitat de Títols.
Accés: intranet -> Sol·licituds -> Sol·licitud SET
Gestió de permisos: RIUS
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC
Manual disponible en línia.

Certificats, extractes i justificants. Aplicació VINALOPÓ

Descripció
Gestió de les peticions de certificats, extractes, justificants que fa l'alumnat. Els certificats i justificants el pot sol·licitar l'alumnat a través de la intranet.
Accés: Intranet -> El que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> VINALOPÓ
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Avaluació docent

Avaluació de l'activitat docent. Aplicació Sénia

Descripció
Gestió de les convocatòries anuals d'avaluació de la docència (IAD) i gestió dels mèrits curriculars docents.
Accés: Intranet -> Docència -> Resultats -> Sénia 2
Gestió de permisos: en l'aplicació, PAS i PDI autenticat en la intranet
Responsable funcional: VEQA
Responsable tècnic: ASIC

altres aplicacions D'interÈs PER A pdi

Notes i actes. Aplicació PADRINO3

Descripció
Programa d'ajuda a la gestió de notes per part del professorat, permet obtenir llistes, gestionar qualificacions, comunicar notes parcials o finals als alumnes de manera individualitzada a través de correu electrònic i/o SMS. Es treballa sempre en línia i se sincronitzen les dades locals actualitzades amb els del sistema central de base de dades en cada connexió o a petició del professorat.
Accés: Intranet -> Docència -> Padrino

Diligències a actes

Descripció
Aplicació que permet generar diligències sobre actes del curs actual i anterior. Les diligències generades es firmen electrònicament i s'emmagatzemen automàticament en el repositori documental de la UPV. D'aquesta manera s'evita la firma manual, el paper i els desplaçaments als centres. Només en el cas que la diligència siga de més d'un curs anterior a l'actual s'ha de seguir tramitant en el centre corresponent. Per a la resta, aquesta via és l'única per a la tramitació de les diligències.
Accés: Intranet -> Docència -> Altres aplicacions docents -> Gestió de firmes -> Nom de l'assignatura ->
Diligències d'actes
Gestió de permisos: la mateixa aplicació; només professor o professora responsable de l'assignatura.
Manual en: accés restringit a persones usuàries d'UPVNET: www.upv.es/pls/soalu/sic_miweb2.contenido?p_id=930240&p_idioma=c

Suport per a elaborar i corregir exàmens. Aplicació ALCE

Descripció
En el cas que el departament gestione algun títol, com ara un màster, és possible implantar l'eina web que permet generar plantilles d'examen de tipus test, així com corregir de manera automatitzada posteriorment mitjançant la digitalització dels qüestionaris i l'anàlisi de les imatges des de la mateixa aplicació.
Accés mitjançant implantació. Cal contactar amb l'ASIC.

Repositori de treballs, documentació docent (TFG, PFC, etc.). Aplicació RiuNET

Descripció
Aplicació que conté tot el contingut digital de qualitat de la universitat: treballs docents, publicacions acadèmiques, treballs de recerca, tesis, projectes finals de carrera, material docent, objectes d'aprenentatge, digitalització de col·leccions antigues, etc.
Accés des d'URL: https://riunet.upv.es/
Ajuda disponible en: https://riunet.upv.es/help/faq

Docència en xarxa

Descripció
Aplicació per a sol·licitar, lliurar i seguir els materials docents del professorat de la UPV en el marc del programa Docència en xarxa.
Accés: Intranet -> Sol·licituds, notificacions, peticions... -> Sol·licitud de Docència en xarxa
Gestió de permisos: la mateixa aplicació, per al personal avaluador
Responsable funcional: VRED
Responsable tècnic: ASIC

Avaluació de competències transversals. Aplicació iRubric

Descripció
iRubric aplicació web connectada amb PoliformaT perquè el professorat UPV valore les competències transversals adquirides per l'alumnat de grau i màster utilitzant les rúbriques institucionals definides per l'ICE es poden definir noves rúbriques per a avaluar aquestes competències i altres de la titulació.
La qualificació de les competències transversals es pot fer directament en PADRINO o important els resultats de l'avaluació feta amb iRubric; és possible modificar els resultats a través de la intranet del professorat.
Accés: des de Poliformat o PADRINO
Gestió de permisos: PoliformaT
Responsable funcional: ICE
Responsable tècnic: ASIC

Accés remot (multiplataforma ISL)


Descripció:
Permet gestionar i administrar de manera remota i centralitzada les estacions de treball Windows, Mac i Linux.
Accés: Intranet -> Serveis -> Àrea de sistemes d'informació i comunicacions -> Alta d'usuari per a control remot-ISL
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC
Manual: https://isl.cc.upv.es

Servei de llicències de programari i aplicacions

Descripció
Amb aquest servei es facilita l'accés al programari, documentació, claus i llicències, des de qualsevol lloc i independentment de la plataforma.
Accés: a través d'URL https://software.upv.es/
Gestió de permisos: qualsevol persona usuària autenticada
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

  • No labels