- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Quins són els tràmits que s’han de fer quan l’estudiant acaba les pràctiques?   

Una vegada l’estudiant ha acabat les pràctiques, la tutora o tutor acadèmic de la Universitat ha de revisar l’informe final de l’estudiant i del tutor o tutora de l’empresa i avaluar la pràctica. Aquesta avaluació es formalitza a través de la intranet, mitjançant una aplicació que es facilita per a la gestió d’aquests tràmits. Així, una vegada que el docent fixa l’avaluació de la pràctica, queda registrada en l’expedient de l’estudiant o SET, a través d’una plataforma gestionada des del Servei Integrat d’Ocupació.

Com s’avaluen les pràctiques?

El tutor o tutora acadèmica de la UPV, després d’estudiar els informes finals de l’estudiant i del tutor o tutora d’empresa, avalua les pràctiques. En el cas de pràctiques curriculars, l’avaluació s’efectua mitjançant qualificació numèrica i comporta el reconeixement a través dels corresponents ECTS.

En el cas de pràctiques extracurriculars, l’avaluació s’efectua mitjançant: apte/no apte, i comporta el reconeixement a través de la menció de la pràctica en el suplement europeu del títol de l’estudiant.

He de fer una memòria de les pràctiques extracurriculars?

La informació sobre l’avaluació i el reconeixement de les pràctiques està disponible en la web següent: Reconeixement Acadèmic

De què depèn la nota final de les pràctiques? Únicament de la qualificació del tutor o tutora de la UPV?

Sí, per regla general, és el tutor o tutora de la UPV la persona encarregada d’avaluar i qualificar les pràctiques.