- -

 

Manual d'aplicacions directors i subdirectors de departament

 

1/12/2017

Vicerectorat de Recursos Digitals i Documentació

 

Manual resum de les principals aplicacions de l'ASIC per als diferents escenaris de gestió típica en els departaments per part de directors i subdirectors.


Índex
1 CONCEPTES I DEFINICIONS
2 gestió de permisos A LES APLICACIONS (RIOS)
2.1 Gestió de permisos (GAP)
3 Gestió general DEL departament
3.1 Reserva d'espais. Aplicació MONTNEGRE
3.2 Préstec i intercanvi de material. Aplicació POMA
3.3 Biblioteques de centres. Aplicació SOT2
3.4 Servei de llicències de programari i aplicacions
3.5 Informació docent i indicadors. Aplicació MEDITERRÀNIA
3.6 Gestió de òrgans i comissions UPV. Aplicació Xúquer
3.7 Registre de persones externes
3.8 Gestió de les convocatòries de reunió d'òrgans col·legiats
3.9 Reunions virtuals i teleconferències
3.10 Accés remot (multiplataforma ISL)
4 organització docència
4.1 Pla d'organització docent. Aplicació ALGAR DEPARTAMENTS
4.2 Guies docents
4.3 Definició d'horaris de classe. Aplicació ALGAR-HORARIS
5 Gestió ALUMNAT
5.1 Gestió de TFG/TFM. Aplicació EBRÓN
5.2 Gestió de tesis
6 AVALUACIÓ INVESTIGADORA I DOCENT
6.1 Avaluació de l'activitat investigadora. Aplicació SÉNIA
6.2 Avaluació de l'activitat docent. Aplicació SÉNIA
7 Departament com a ERT
7.1 Manteniment personal autoritzat per a gestió del màster
7.2 Definició plans d'estudi - contracte programa
7.3 Gestió de l'oferta d'assignatures
7.4 Preinscripció a màster
7.5 Definició d'horaris de classe. Aplicació ALGAR
7.6 Gestió d'actes
7.7 Reconeixement de crèdits
7.8 Gestió sol·licituds a temps parcial
7.9 Permanència. ALGAR
7.10 Avaluació per currículum. ALGAR
7.11 Dispensa d'assistències. ALGAR
7.12 Gestió d'assistència (fulls de firmes)
8 ALTRES APLICACIONS D'UTILITAT
8.1 Notes i actes. Aplicació PADRINO3
8.2 Diligències a actes
8.3 Repositori de treballs, documentació docent (TFG, PFC). Aplicació RiuNET
8.4 Docència en xarxa
8.5 Avaluació de competències transversals. Aplicació iRubric
8.6 Suport per a elaborar i corregir exàmens. Aplicació ALCE

Manual d'aplicacions directors i subdirectors de departament
Vicerectorat de Recursos Digitals i DocumentacióAquest manual pretén llistar, de manera executiva i molt resumida, les principals aplicacions d'utilitat en la gestió de departaments, principalment per part dels directors i subdirectors. No pretén ser una llista completa ni exhaustiva per a facilitar la consulta ràpida.
En l'adreça www.asic.upv.es, en l'apartat de catàleg de serveis, hi ha, dins dels epígrafs «Suport TIC a la docència» i «Suport TIC a la gestió» la major part de les eines ací llistades, a més de moltes altres de potencial utilitat, encara que d'ús més poc generalitzat i/o més específic.

CONCEPTES I DEFINICIONS

Accés: Descripció de la ruta per a accedir a l'aplicació.
Gestió de permisos: Indicació de com es donen els permisos d'accés a l'aplicació.
Responsable funcional: Entitat de la UPV de la qual depenen les normatives aplicades i els processos automatitzats. L'entitat responsable funcional és l'encarregada de recopilar propostes de millores dels usuaris, prioritzar-les i proposar canvis evolutius o normatius en l'aplicació.
Responsable tècnic: Entitat de la UPV de qui depèn dur a terme els manteniments normatius i evolutiu encarregats per la responsable funcional en les aplicacions, a més es responsabilitza dels manteniments tècnics.
VECA: Vicerectorat d'Estudis i Qualitat
VRED: Vicerectorat de Recursos Digitals
VOA: Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
AC: Àrea de Comunicació
ASIC: Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions
SAL: Servei d'Alumnat
SPRL: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
GE: Gestió Econòmica
ED: Escola de Doctorat
SEPQ: Servei d'Estudis, Planificació i Qualitat
ICE: Institut Ciències de la Informació
VIIT: Vicerrectorat d'Investigació, Innovació i Transferència

gestió de permisos A LES APLICACIONS (RIOS)

Gestió de permisos (GAP)

Descripció
Utilitat que permet autoritzar o denegar l'accés d'usuari a les aplicacions corporatives UPV.
L'objectiu de la utilitat és unificar la gestió de permisos de totes les aplicacions corporatives, és per això que en aquest catàleg s'indica la gestió de permisos.
Gestió de permisos: Automàtica segons càrrecs o activitat.
Accés: Intranet -> Eines -> Gestió de permisos -> Gestió sobre permisos d'accés a les aplicacions corporatives
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

Gestió general DEL departament

Reserva d'espais. Aplicació MONTNEGRE

Descripció
Aplicació institucional que gestiona la reserva d'aules, sales i tot tipus d'espais d'un centre, departament, servei o qualsevol altra entitat de la UPV.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Reserva de sales, aules i espais (Montnegre)
Gestió de permisos: GAP, prèvia sol·licitud al CAU
Manual: https://wiki.upv.es/confluence/display/MANUALES/Monnegre+Manual+Usuario
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

Préstec i intercanvi de material. Aplicació POMA

Descripció
Aplicació per a la gestió d'inventari i préstec de material per a serveis, unitats, departaments i qualsevol entitat de la UPV que ho sol·licite.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Inventari, préstec i reserves (POMA)
Gestió de permisos: directament en l'aplicació, prèvia sol·licitud al CAU
Manual complet disponible en https://wiki.upv.es/confluence/pages/viewpage.action?pageid=48365607
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

Biblioteques de centres. Aplicació SOT2

Descripció
Aplicació per a la gestió de les biblioteques de centre permet l'exportació del catàleg propi.
Per a activar l'aplicació s'ha de sol·licitar a la Biblioteca.
Gestió de permisos: directament en l'aplicació, prèvia sol·licitud a la Biblioteca.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Gestió de Biblioteca -> SOT2 - Biblioteca departaments i Integració UPV-Aleph
Responsable funcional: BIBLIOTECA
Responsable tècnic: ASIC

Servei de llicències de programari i aplicacions

Descripció
Amb aquest servei es facilita l'accés a programari, documentació, claus i llicències, des de qualsevol lloc i independentment de la plataforma.
Gestió de permisos: qualsevol usuari autenticat
Accés: software.upv.es
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

Informació docent i indicadors. Aplicació MEDITERRÀNIA

Descripció
Mediterrània (o portal Mediterrània) és un sistema d'informació de la UPV amb diversos perfils d'accés; els principals són Centre i Departament. El portal inclou tot tipus d'indicadors de recerca, POD i docència, recursos econòmics i humans, etc. És una aplicació extensa i es recomana llegir-ne el manual en línia.
Accés: Intranet -> Informació reservada -> Mediterrània
Gestió de permisos: Prèvia sol·licitud a responsable tècnic
Responsable funcional: GE
Responsable tècnic: GE

Gestió de òrgans i comissions UPV. Aplicació Xúquer

Descripció
Aplicació que permet mantenir els integrants dels òrgans, comissions de la UPV i els càrrecs unipersonals de la Universitat.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> XUQUER –Gestió d'òrgans
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: Secretaria General
Responsable tècnic: ASIC

Registre de persones externes

Descripció
Aplicació que permet la gestió de les sol·licituds d'accés a serveis de la Universitat de personal extern per a desenvolupar el seu treball.
La mateixa sol·licitud comporta la inclusió de la persona interessada en el registre de persones externes quan complisca la normativa d'inclusió de personal extern en el registre, aprovada el 7 de març del 2013.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Registre de personal extern
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: Secretaria General
Responsable tècnic: ASIC

Gestió de les convocatòries de reunió d'òrgans col·legiats

Descripció
Aplicació que permet la gestió de les reunions dels diferents òrgans y comisions de la universitat.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> GOC-Gestió d'òrgans col·legiats
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: Secretaria General
Responsable tècnic: ASIC
Manual: en la pròpia aplicació
Aquesta aplicació és operativa a partir del gener, prèvia petició al CAU.

Reunions virtuals i teleconferències

Descripció
Hi ha un catàleg de diverses eines. Polireunió (servei de multiconferència que permet reunir en un entorn col·laboratiu diverses persones en una mateixa sala virtual), Policonnecta (gestionada pel CFP), Adobe Connect, etc.
Accés
Adobe Connect i Policonnecta les gestiona el CFP.
Polireunió està disponible en http://polireunion.upv.es.
A més, a data de setembre del 2017, a través d'Office 635, Skype és d'ús obert i permet multiconferències amb vídeo i àudio d'una manera senzilla i directa.
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

Accés remot (multiplataforma ISL)

Descripció
Permet gestionar i administrar de manera remota i centralitzada les estacions de treball Windows, Mac i Linux.
Gestió de permisos: Intranet -> Serveis -> Àrea de sistemes d'informació i comunicacions -> Alta d'usuari per a control remot-ISL
Accés: https://isl.cc.upv.es
Responsable funcional: ASIC
Responsable tècnic: ASIC

organització docència

Pla d'organització docent. Aplicació ALGAR DEPARTAMENTS

Descripció
Permet gestionar els recursos docents, facilita les tasques de planificació dels recursos, hi destaca la definició de grups (teoria, pràctica, laboratori, etc.), assignació de professors i obtenció de resultats sobre la capacitat docent de la Universitat i la docència impartida. També permet definir l'idioma de docència.
Per a la gestió d'horaris d'assignatures, en cas que el departament tinga la gestió d'algun títol, s'utilitza tant Algar Departaments com Algar RIOS.
Gestió de permisos: GAP
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Gestió acadèmica -> Algar Departaments
Manual: https://wiki.upv.es/confluence/display/MANUALES/Algar+Departamental
Responsable funcional: VOA
Responsable tècnic: ASIC

Guies docents

Descripció
Permet introduir, aprovar, publicar i traduir les guies docents de les assignatures. Hi ha diverses aplicacions en funció de si s'ha d'aprovar o revisar la guia docent, tant per part del departament com del centre. També hi ha la mateixa aplicació per a introduir i modificar les guies docents per part dels professors. Hi ha fases intercalades en el flux de treball de la gestió de les guies docents que depenen de l'aplicació VERIFICA.
El departament intervé en l'aprovació de la guia docent una vegada la tanca i aprova el professor responsable d'introduir-la.
Accés: Allò que gestione -> Gestió de guies docents -> Aprovació de guies docents (DEP)
Si el departament és ERT.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Gestió de guies docents -> Aprovació de guies docents (ERT)
També hi ha les revisions de les guies docents per departament i per centre, amb els aplicatius corresponents per a la revisió.
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: VECA
Responsable tècnic: ASIC

Definició d'horaris de classe. Aplicació ALGAR-HORARIS

Descripció
Permet gestionar els horaris de classe dels departaments de la UPV: facilita la tasca d'assignació d'espais, horaris, professor i idioma d'impartició.
La informació que s'ha d'introduir en els horaris per part del departament depèn si l'horari està delegat per part de l'ERT o no ho està.
Amb delegació: Creació d'horari complet de l'assignatura i assignació d'espais.
Sense delegació: Introducció del professor i espai de la pràctica de laboratori (si escau).
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> ALGAR
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: VOA
Responsable tècnic: ASIC
Manual: https://wiki.upv.es/confluence/display/manuales/ Manual+Algar
Per al curs 2018-2019 estarà disponible la nova aplicació d'horaris.

Gestió ALUMNAT

Gestió de TFG/TFM. Aplicació EBRÓN

Descripció
EBRÓN és l'aplicació corporativa dissenyada per a la gestió dels treballs finals de grau i finals de màster, segons les directrius de la normativa marc de treball final de grau i final de màster de la Universitat Politècnica de València. Es crea per a ajudar a aconseguir les directrius que estableix la normativa a través d'una interfície d'usuari intuïtiva.
L'aplicació és complexa atès que captura tot el flux de treball des de les propostes de TFG/TFM, les assignacions de tutors i gestió per part de les ERT, CAT, estudiants i professors així com la defensa i els tribunals.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Gestió acadèmica -> Gestió de TFG/TFM (Ebrón)
Manual: disponible en línia
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Gestió de tesis

Descripció
Aplicació per a gestionar tots els aspectes de les tesis doctorals amb diversos perfils i rols, des del tutor/director a membres de la comissió del programa de doctorat.
Gestió de permisos: GAP
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Gestió acadèmica -> Gestió de tesis
Manual: disponible en línia
Responsable funcional: ED
Responsable tècnic: ASIC

AVALUACIÓ INVESTIGADORA I DOCENT

Avaluació de l'activitat investigadora. Aplicació SÉNIA

Descripció
Gestió de l'activitat investigadora de la UPV de la qual extrau l'IAI (índex de l'activitat investigadora).
Accés: Intranet -> Investigació -> Gestió de l'activitat d'investigació i transferència -> Sénia 2
Gestió de permisos: en l'aplicació, PAS i PDI autenticat en intranet
Responsable funcional: VIIT
Responsable tècnic: ASIC

Avaluació de l'activitat docent. Aplicació SÉNIA

Descripció
Gestió de les convocatòries anuals d'avaluació de la docència (IAD) i gestió dels mèrits curriculars docents.
Accés: Intranet -> Docència -> Resultats -> Sénia 2
Gestió de permisos: en l'aplicació, PAS i PDI autenticat en la intranet
Responsable funcional: VECA
Responsable tècnic: ASIC

Departament com a ERT

Manteniment personal autoritzat per a gestió del màster

Descripció
Permet al responsable del màster gestionar autoritzacions a altres usuaris per a cada titulació que gestiona el departament com a ERT.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Gestió responsable de màster o doctorat
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Definició plans d'estudi - contracte programa

Descripció
Gestió de les titulacions oficials de la UPV per a facilitar els processos de verificació i seguiment intern i extern. Gestió dels contractes programa.
El departament durant el disseny ha de crear l'annex II del contracte programa de disseny oferta d'assignatures.
Per al seguiment, el departament ha d'actualitzar en l'annex II qui serà el professor responsable d'emplenar la guia docent de l'assignatura per a cada curs.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Gestió acadèmica -> VERIFICA-UPV
Gestió de permisos: GAP
Manual: en la pàgina principal de l'aplicació
Responsable funcional: VECA
Responsable tècnic: ASIC

Gestió de l'oferta d'assignatures

Descripció
Permet activar o desactivar les assignatures per a un curs per titulació i assignatura.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Gestió responsable de màster o doctorat
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Preinscripció a màster

Descripció
Gestió de les sol·licituds de preinscripció dels alumnes en una titulació, màster i doctorat.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Gestió responsable de màster o doctorat
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Definició d'horaris de classe. Aplicació ALGAR

Descripció
Permet gestionar els horaris de classe en les ERT i els departaments de la UPV: facilita la tasca d'assignació d'espais, horaris, professor i idioma d'impartició.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> ALGAR
Gestió de permisos: GAP
Manual: en la pantalla principal de l'aplicació https://wiki.upv.es/confluence/display/manuales/manual+Algar
Responsable funcional: VOA
Responsable tècnic: ASIC
Per al curs 2017-2018 hi haurà disponible la nova aplicació d'horaris.

Gestió d'actes

Descripció
Permet revisar l'estat d'introducció d'actes de notes per titulació i assignatura.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Gestió responsable de màster o doctorat
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Reconeixement de crèdits

Descripció
Gestió de les sol·licituds de reconeixement i resolució dels recursos dels alumnes en una titulació de grau, màster i doctorat.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Gestió responsable de màster o doctorat
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Gestió sol·licituds a temps parcial

Descripció
Gestió de les sol·licituds de matrícula de l'alumne a temps parcial.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Gestió responsable de màster o doctorat
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Permanència. ALGAR

Descripció
Gestió del compliment de la normativa de permanència dels alumnes de grau i màster en la UPV.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> ALGAR -> Plans d'estudi -> Permanència
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Avaluació per currículum. ALGAR

Descripció
Gestió dels alumnes que compleixen els requisits per a l'avaluació global per matèries o assignatures, segons la normativa de la UPV.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> Plans d'estudi -> Avaluació curricular
Gestió de permisos: GAP
Responsable funcional: Àrea d'Alumnat, Rendiment i Avaluació Curricular
Responsable tècnic: ASIC

Dispensa d'assistències. ALGAR

Descripció
Suport per a gestionar les sol·licituds dels alumnes fetes a través de la intranet per a sol·licitar la dispensa a classes.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Aplicacions corporatives (RIOS) -> Gestió ERT -> Gestió de dispenses
Accés: GAP
Manual: https://wiki.upv.es/confluence/display/MANUALES/Manual+Dispensas
Responsable funcional: SAL
Responsable tècnic: ASIC

Gestió d'assistència (fulls de firmes)

Descripció
Gestió d'assistència d'alumnes i impartició de la docència per part dels professors. En el cas que el departament gestione algun títol, com ara un màster, és possible implantar l'eina per a la gestió de l'assistència, fulls d'assistència, etc. Hi ha perfils per a l'ERT i per a professors.
Accés: Intranet -> Allò que gestione -> Gestió de fulls d'assistència
Gestió de permisos: Per la mateixa aplicació, prèvia sol·licitud.
Manual disponible en línia
Responsable funcional: VRED
Responsable tècnic: ASIC

ALTRES APLICACIONS D'UTILITAT

Notes i actes. Aplicació PADRINO3

Descripció
Programa d'ajuda a la gestió de notes per part dels professors, permet obtenir llistes, gestionar qualificacions, comunicar notes parcials o finals als alumnes de manera individualitzada a través de correu electrònic i/o SMS. Es treballa sempre en línia i se sincronitzen les dades locals actualitzades amb les del sistema central de base de dades en cada connexió i/o a petició del professor.
Accés: Intranet -> Docència -> Padrino V3

Diligències a actes

Descripció
Aplicació que permet generar diligències sobre actes del curs actual i anterior. Les diligències generades es firmen electrònicament i s'emmagatzemen automàticament en el repositori documental de la UPV. Així s'eviten la firma manual, el paper i els desplaçaments als centres. Només en el cas que la diligència siga de més d'un curs anterior a l'actual s'ha de seguir tramitant en el centre corresponent. Per a la resta, aquesta és l'única via per a tramitar les diligències.
Accés: Intranet -> Docència -> Altres aplicacions docents -> Gestió d'assignatures -> Nom de l'assignatura -> Diligències d'actes
Gestió de permisos: la mateixa aplicació; només professor responsable de l'assignatura
Manual en: https://www.upv.es/pls/soalu/sic_miweb2.Contenido?p_id=930240&p_idioma=c

Repositori de treballs, documentació docent (TFG, PFC). Aplicació RiuNET

Descripció
Aplicació que conté tot el contingut digital de qualitat de la universitat: treballs docents, publicacions acadèmiques, treballs de recerca, tesis, projectes finals de carrera, material docent, objectes d'aprenentatge, digitalització de col·leccions antigues, etc.
Accés des d'URL: https://riunet.upv.es/
Ajuda disponible en: https://riunet.upv.es/help/faq

Docència en xarxa

Descripció
Aplicació per a la sol·licitar, lliurar i seguir els materials docents dels professors de la UPV en el marc del programa de docència en xarxa.
Accés: Intranet -> Sol·licituds, notificacions, peticions... -> Sol·licitud de docència en xarxa
Gestió de permisos: la mateixa aplicació, per als avaluadors
Responsable funcional: VRED
Responsable tècnic: ASIC

Avaluació de competències transversals. Aplicació iRubric

Descripció
iRubric aplicació web connectada amb PoliformaT perquè el professorat UPV valore les competències transversals adquirides pels alumnes de grau i màster utilitzant les rúbriques institucionals definides per l'ICE, es poden definir noves rúbriques per a avaluar aquestes competències i altres de la titulació.
La qualificació de les competències transversals es pot fer directament en PADRINO o important els resultats de l'avaluació feta amb iRubrics, és possible modificar els resultats a través de la intranet del professorat.
Accés: des de Poliformat o PADRINO
Gestió de permisos: PoliformaT
Responsable funcional: ICE
Responsable tècnic: ASIC

Suport per a elaborar i corregir exàmens. Aplicació ALCE

Descripció
En el cas que el departament gestione algun títol, com ara un màster, és possible implantar l'eina web que permet generar plantilles d'examen de tipus test, així com corregir-los de manera automatitzada posteriorment mitjançant la digitalització dels qüestionaris i l'anàlisi de les imatges des de la mateixa aplicació.
Accés mitjançant implantació. Cal contactar amb l'ASIC.

  • No labels