- -

Page tree

Fins quan poden durar les meues pràctiques si d’ací a poc de temps he lliurar el TFG o TFM?      

L’estudiant pot fer pràctiques mentre siga estudiant de la Universitat. Els estudiants deixen de pertànyer a aquest col·lectiu quan reuneixen les condicions acadèmiques per a l’obtenció del títol, la qual cosa sol passar amb la superació del treball final de grau o màster.

Quan es fan les pràctiques?

Les pràctiques han de fer-se entre l’1 de setembre i el 31 d’agost del curs acadèmic.

Puc fer les pràctiques durant el període vacacional d’estiu?

Sí. Com que el curs acadèmic de les pràctiques comença l’1 de setembre i s’acaba el 31 d’agost, es poden fer pràctiques en període vacacional d’estiu sempre que la persona interessada continue sent estudiant de la Universitat i hi haja hores disponibles.

Quin és el límit d’hores totals de pràctiques del qual dispose?

Les pràctiques externes curriculars tenen la durada que estableix el pla d’estudis corresponent. En el cas de títols propis, tenen la durada que estableix el pla d’estudis aprovat per l’òrgan competent de la Universitat Politècnica de València.

Les pràctiques externes extracurriculars tindran amb caràcter general una duració màxima del 30% dels crèdits necessaris per a superar la titulació en estudis de grau, així com en diplomes d'extensió i grau propi, i del 40% en les titulacions de màster i títols propis de postgrau.

Amb quina antelació abans de començar la pràctica he de presentar la documentació requerida?

10 dies naturals abans de l’inici de la pràctica si la pràctica és a ESPANYA, i 30 dies si és a l’ESTRANGER. Aquests terminis es fan extensibles a la modificació i rescissió d’una pràctica.

Els estudiants tenen dret a vacances?

Els estudiants no tenen vacances perquè estan en període formatiu, període que no té les conseqüències d’una activitat laboral. No obstant això, l’estudiant acorda l’horari de pràctiques amb l’empresa o amb la institució segons la disponibilitat acadèmica i segons l’horari i els períodes vacacionals de l’empresa o de la institució.

He de recuperar els dies que assistisc a exàmens?
L'assistència a exàmens parcials i finals justificades no es consideren dies a recuperar.