- -

Page tree

Segons estableix la normativa aplicable, la formació doctoral inclourà, a més de la realització de la tesi doctoral, la realització per part del doctorand d'activitats formatives de caràcter específic i transversal. Cadascuna d'elles tindrà una valoració en hores equivalents, de tal manera que per a la presentació de la tesi doctoral, de forma general serà requisit indispensable haver superat almenys 600 hores, de les quals almenys el 10 per cent (60h) correspondran a activitats de formació transversal.