- -

Page tree

Puc presentar una reclamació contra la qualificació de qualsevol acte d'avaluació?

Només pots presentar reclamacions contra la qualificació dels actes d'avaluació si la influència d'aquesta qualificació és igual o superior al 20% de la qualificació final de l'assignatura.
També pots presentar una reclamació sobre la qualificació final de l'assignatura.

Com es pot reclamar contra la qualificació d'un acte d'avaluació?

En primer lloc, has d'acudir a la revisió de la qualificació amb el professor o professora de l'assignatura. I has de demanar un document acreditatiu que has acudit a aquesta revisió.
Si no estàs d'acord amb les explicacions rebudes o amb el resultat definitiu, pots presentar una reclamació dirigida a la comissió de reclamacions d'avaluació del teu títol.
Aquesta reclamació es presenta als registres oficials de la UPV, amb còpia registrada a l'ERT, en el termini de 8 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de revisió que consta en el document acreditatiu.
Tingues present que en l'escrit de reclamació has d'especificar els motius concrets del desacord i indicar, si és el cas, les qüestions o els apartats que al teu parer s'han de revisar.

Quan rep resposta a una reclamació sobre la meua qualificació?

El mateix dia que es rep la teua reclamació, la secretaria de l'estructura responsable del títol (ERT) remet la reclamació a la presidència de la comissió de reclamacions d'avaluació (CRE).
La CRE disposa de quinze dies hàbils, des de la data de la interposició de la reclamació, per a resoldre-la i comunicar la resolució corresponent a l'ERT, mitjançant un escrit dirigit a la secretaria en el qual es fa constar la motivació de la resolució.
L'ERT notifica la resolució a l'estudiant en un termini màxim de dos dies hàbils mitjançant un escrit en el qual figuren els acords presos i la motivació.

Es pot presentar algun recurs contra la resolució de la comissió de reclamacions d'avaluació?

Contra aquesta resolució es pot presentar un recurs d'alçada dirigit al Rectorat de la Universitat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de rebre la notificació. La resolució del Rectorat, que esgota la via administrativa, es notifica tant a l'estudiant reclamant com a l'estructura responsable del títol.
Contra la resolució del recurs d'alçada només pot interposar-se un recurs contenciós administratiu.