- -

Page tree

 Quins són els requisits per a optar a les beques de la GV?

-Tenir matrícula en:

    - Ensenyaments conduents a l’obtenció d’un títol universitari oficial.

    - Complements de formació per a l’accés o l’obtenció del títol de màster.

    - Crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de grau.

Se n’exclouen els estudis de tercer cicle o doctorat, els estudis d’especialització i els títols propis.

- No estar en possessió d’un títol del mateix nivell o superior, o no reunir els requisits legals per a obtenir-ne un.

Tenir nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea. No es demana la condició de resident permanent o l’acreditació de treballar per compte propi o per compte d’altri.

- En el cas d’estudiants estrangers no comunitaris, cal acreditar la condició de residents permanents o treballar per compte propi o per compte d’altri. En queden excloses les persones que es troben en situació d’estada.

- Tenir residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

- Requisits acadèmics i econòmics que indique la convocatòria

De quants crèdits m’he de matricular per a optar a una beca de la GV?

 Cal diferenciar entre una matrícula completa i una matrícula parcial (a l’efecte de beca, no cal que coincidisca amb el nombre de crèdits que considera la UPV).

 - Es considera matrícula completa un mínim 60 crèdits.

 - Es considera matrícula parcial almenys entre 30 i 59 crèdits.

Aquest nombre mínim de crèdits no s’exigeix, per una sola vegada, en el cas d’alumnes a qui, per a finalitzar els estudis, els queda un nombre de crèdits inferior a aquest nombre mínim, sempre que no hagen gaudit d’aquestes beques durant més anys dels permesos i que es matriculen de tots els crèdits que els queden per a acabar els estudis.

Què cobreix la beca de matrícula?

 Cobreix l’import dels crèdits matriculats per primera vegada. I en cas que hi haja prou dotació pressupostària, també dels crèdits matriculats per segona vegada. No cobreix les terceres matrícules ni les posteriors.

Els crèdits optatius per activitats es tenen en compte per a la beca?

Per a valorar el rendiment acadèmic de l’alumnat es tenen en compte tots els crèdits matriculats el curs anterior. Per tant, els crèdits optatius per activitats sí que es tenen en compte per a la beca.

Puc matricular-me durant el curs de pràctiques externes o de crèdits optatius per activitats perquè siguen considerats en la tramitació de la beca?

Els crèdits que es tenen en compte per a la beca són els matriculats abans de la data límit de la sol·licitud de beca. Per tant, si durant el curs preveus que tindràs crèdits optatius per activitats (culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació), per pràctiques en empresa, etc., has de matricular-los abans d’aquesta data i després, al llarg del curs, sol·licitar el reconeixement dels crèdits.

Com i quan se sol·licita la beca de la GV?

Has d’emplenar per via telemàtica el formulari de sol·licitud. Una vegada SIGNAT per tots els membres de la unitat familiar, has de PRESENTAR-LO (en paper) al centre on hages formalitzat la matricula.

El termini és l’establit en la convocatòria corresponent publicada al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. http://www.docv.gva.es/portal/

 Quina documentació he d’aportar?

 - Si véns d’una altra universitat: certificat acadèmic dels estudis cursats en aquesta altra universitat

 - Si ets una persona estrangera no comunitària: per a obtenir qualsevol ajuda es requereix tenir permís de residència (no n’hi ha prou amb el permís d’estada per estudis).

Quantes vegades puc gaudir de beca?

 

GRAU

Branca d’enginyeria i arquitectura

2 anys més dels establits en

el pla d’estudis

 

+ 1 any més si s’opta per matrícula parcial

 

 

 

Les altres branques

1 any més dels establits en el pla d’estudis

 

 

MÀSTER

Només es pot tenir beca durant els anys de què consta el pla d’estudis.

 

TITULACIONS EN EXTINCIÓ

 

 

Ensenyaments tècnics de primer i segon cicle

2 anys més dels establits en

el pla d’estudis

Ensenyaments tècnics només de primer cicle o només de segon cicle

1 any més dels establits en el pla d’estudis

Llicenciatures i

diplomatures

 

1 any més dels establits en el pla d’estudis

Quins requisits acadèmics necessite per a obtenir una beca?

Els conceptes de beca als quals es pot optar depenen de diversos factors:

1. Rendiment acadèmic del curs anterior

2. Crèdits matriculats el curs actual

1. Rendiment acadèmic del curs anterior

a) En el cas de l’alumnat de nou ingrés, cal una nota mínima d’accés.

Nota mínima d’accés

Grau

Màster

Títol de batxillerat mitjançant PAU

Altres vies d’accés a la universitat

Màsters que habiliten per a la professió

Els altres màsters

 

5

(sense fase específica)

 

5

6,5

7

Les notes mitjanes d’estudis d’ensenyaments tècnics es multipliquen pel coeficient 1,17

b) Per a alumnat de segon curs i posteriors.

Branca de coneixement

Percentatge mínim d’assignatures aprovades

Arts i humanitats

80%

Ciències

60%

Ciències socials i jurídiques

80%

Ciències de la salut

70%

Enginyeria i arquitectura (ensenyaments

tècnics)

60%

Màsters

Assignatures aprovades

Nota mitjana mínima

Màsters que habiliten per a l’exercici professional

100%

6,5 punts

Els altres màsters

100%

7,00 punts

    

2. Matricular-se d’un nombre mínim de crèdits (quantitat que no cal que coincidisca amb el que consideren els centres com a matrícula parcial o completa).

Beca completa

 

Beca parcial

 

Grau

 

Màster

 

Grau

 

 

Màster

Mínim, 60 crèdits

Mínim, 60 crèdits

 

 

Almenys, entre 30 i 59 crèdits

Menys de 30 crèdits: no dóna dret a beca, excepte en els casos següents:

  • Quan siguen els últims crèdits per a acabar la titulació.
  • No s’aplica el requisit d’un mínim de crèdits matriculats el curs anterior quan l’estudiant faça un curs de caràcter selectiu i l’haja superat totalment.

Quins requisits econòmics necessite per a obtenir una beca?

Els llindars de renda de la convocatòria són els següents:

 

Llindar

Famílies d’un membre

15.839 €

Famílies de dos membres

27.073 €

Famílies de tres membres

36.744 €

Famílies de quatre membres

43.846 €

Famílies de cinc membres

47.778 €

Famílies de sis membres

51.228 €

Famílies de set membres

54.601 €

Famílies de vuit membres

57.928 €

Si se superen els llindars de patrimoni establits en la convocatòria, es denega la sol·licitud de beca, qualsevol que siga la renda de la unitat familiar.

Aquesta beca és compatible amb altres beques?

-Aquesta beca és incompatible amb qualsevol de la mateixa finalitat que es puga rebre d’altres entitats o persones públiques o privades.

-Aquesta beca és compatible amb les següents:

Beques convocades pel ministeri competent en matèria d’educació universitària, si la persona sol·licitant és becària de la GV per a segones matrícules.

Beques de col·laboració convocades pel ministeri competent en matèria d’educació universitària.

Beques salari vinculades a la renda convocades per la Generalitat Valenciana.

Beques ERAMUS, TEMPUS, PROMOE i d’altres de naturalesa anàloga.

Beques de menjador UPV.

On puc consultar l’estat de l’expedient de la meua beca?

a)   A l’adreça electrònica següent: <https://www.cece.gva.es/univ/es/ayudas_y_becas-html>.

b)   A la teua intranet de la UPV.

c)   En persona, a la Unitat de Beques del Servei d’Alumnat o a través del correu electrònic següent: sal.becas@upv.es

On puc consultar la convocatòria de beques?

Cada any es publica al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l’ordre per la qual es convoquen beques per a la realització d’estudis universitaris a les universitats valencianes.

Aquesta convocatòria també es pot consultar a la nostra pàgina web:

http://www.upv.es/entidades/sa/becas/indexnormalc.html