- -

Page tree

Quins requisits calen per a optar a una beca del Ministeri?

Tenir matrícula en: 

 • Ensenyaments conduents a l'obtenció d'un títol universitari oficial.
 • Complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster.
 • Crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de grau. 
  Se n'exclouen els estudis de tercer cicle o doctorat, els estudis d'especialització i els títols propis. 
  - No estar en possessió d'un títol del mateix nivell o superior, o no reunir els requisits legals per a obtenir-ne un.
  - Tenir nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea. En el cas de persones amb ciutadania de la Unió Europea, es requereix que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten treballar per compte propi o per compte d'altri.
  Aquests requisits no es demanen per a l'obtenció de la beca de matrícula. En el cas de persones estrangeres no comunitàries, s'aplica la normativa sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seua integració social.
  - Requisits acadèmics que indique la convocatòria.
  - Requisits econòmics que indique la convocatòria. 

De quants crèdits m'he de matricular per a optar a una beca?

Per a optar a una beca en estudis de grau i màster, cal diferenciar entre matrícula completa i matrícula parcial:

- Es considera matrícula completa un mínim de 60 crèdits, els quals et permeten optar a una beca completa.
- Es considera matrícula parcial entre 30 i 59 crèdits, els quals només et permeten optar a una beca parcial. 
Aquest nombre mínim de crèdits no es demana, per una sola vegada, en el cas d'alumnes a qui els quede per a acabar els estudis un nombre de crèdits inferior a aquest mínim, sempre que no s'haja gaudit d'aquestes beques durant més anys dels permesos i sempre que l'estudiant es matricule de tot el que li quede per a acabar els estudis.
IMPORTANT: els crèdits reconeguts, convalidats i adaptats no compten per a beca (és a dir, si un estudiant es matricula de 60 crèdits i li reconeixen 12 crèdits, la matrícula a l'efecte de beca és de 48 crèdits i, per tant, és beca parcial).

Què cobreix la beca completa i la beca parcial?

La beca completa dóna opció a obtenir tots els conceptes que estableix la convocatòria:

- Quantia fixa 

 • Lligada a la renda de la persona sol·licitant: 1.500 €.
 • Lligada a la residència de la persona sol·licitant durant el curs: 1.500 €.
  - Beca de matrícula: corresponent als crèdits matriculats per l'estudiant per primera vegada.
  - Quantia variable: s'assigna una vegada resoltes i assignades les quanties fixes i va lligada a la renda familiar i al rendiment acadèmic. 
  La beca parcial comporta:
  - Durant el curs actual, l'estudiant, com a màxim, pot obtenir els conceptes de matrícula i quantia variable de 60 euros.
  - A més, cal aprovar tots els crèdits matriculats per a poder optar a tots els conceptes el curs següent. Aprovant el percentatge de crèdits que s'establisca en la convocatòria també es pot optar només a una beca de matrícula. 

Els crèdits optatius per activitats es tenen en compte per a la beca?

Per a valorar el rendiment acadèmic de l'alumnat es tenen en compte tots els crèdits matriculats el curs anterior. Per tant, els crèdits optatius per activitats sí que es tenen en compte per a la beca. 

Puc matricular-me durant el curs de pràctiques externes o crèdits optatius per activitats perquè siguen considerats en la tramitació de la beca?

Els crèdits que es tenen en compte per a la beca són els matriculats abans de la data límit de la sol·licitud de beca. Per tant, si durant el curs preveus que tindràs crèdits optatius per activitats (culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació), per pràctiques en empresa, etc, has de matricular-los abans d'aquesta data i després, al llarg del curs, sol·licitar el reconeixement dels crèdits.

Quina documentació he d'aportar?

- Si véns d'una altra universitat, has d'aportar el certificat acadèmic dels estudis cursats a l'altra universitat.

- Si tens ingressos a l'estranger, has d'aportar el certificat d'aquests ingressos expedit per l'autoritat tributària del país corresponent.
- Si ets independent econòmicament i familiarment, has d'aportar la documentació acreditativa d'aquesta circumstància: 

 • Certificat d'empadronament referit a l'any de la convocatòria i diferent del de la unitat familiar.
  -Contracte de lloguer o titularitat de l'habitatge, de durada mínima d'un any, referit a l'any de la convocatòria.
 • Certificat resum de l'IRPF o d'imputacions íntegres (en cas de no tenir l'obligació de presentar la declaració de la renda) de l'exercici anterior a la convocatòria corresponent. Els ingressos no poden ser inferiors a 3.000 € anuals (una vegada eliminades les despeses anuals de lloguer).
  - Si tens la ciutadania de la Unió Europea, pots obtenir la beca de matrícula en les mateixes condicions que els ciutadans espanyols. Per a l'obtenció dels altres components, has de tenir la condició de resident permanent o acreditar que treballes per compte propi o per compte d'altri.
  - Si ets una persona estrangera no comunitària, per a obtenir qualsevol ajuda es requereix tenir permís de residència (el permís d'estada per estudis no és suficient). 

Quant de temps tinc per a presentar la documentació una vegada feta la sol·licitud i on he de dur-la?

Una vegada has fet telemàticament la sol·licitud de beca, has d'imprimir el justificant de la sol·licitud, document necessari per a acreditar que has finalitzat correctament aquest procés.

Juntament amb aquest justificant, el sistema et dóna informació genèrica sobre els casos en els quals cal aportar documentació addicional a la sol·licitud per a poder tramitar-la.
En el cas que hages d'aportar algun document addicional, tens un termini de 10 dies hàbils una vegada feta la sol·licitud per a presentar-lo a la secretaria del teu centre d'estudis o a la unitat de beques del Servei d'Alumnat. I també pots presentar-lo a través de qualsevol dels procediments establits en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.
Recorda que el mes d'agost és inhàbil per a aquestes operacions.

Quantes vegades puc gaudir de beca? 


GRAU

Branca d'enginyeria i 
arquitectura

2 anys més dels establits en el pla d'estudis

 

Les altres branques

1 any més dels establits en el pla d'estudis

MÀSTER

 

1 any més dels establits en el pla d'estudis

 La quantia de la beca que es concedeix per a l'últim d'aquests cursos addicionals és del 50% dels components que li haurien correspost, amb excepció de la beca de matrícula, que cobreix la totalitat dels crèdits dels quals es matricula per primera vegada.

Quins requisits acadèmics necessite per a obtenir una beca en estudis de grau?

Per a valorar si compleixes els requisits acadèmics per a obtenir beca es considera el rendiment acadèmic del curs anterior i els crèdits matriculats el curs actual.  

Rendimiento Académico del curso anterior

 

Alumnat matriculat en grau
ACCÉS A LA UNIVERSITAT. PRIMER CURS
- Per a beca de matrícula: 5,5 de mitjana en totes les vies d'accés
(nota: 40% fase general + 60% batxillerat)
- Per a les altres quanties: 6,5 de mitjana en totes les vies d'accés
(nota: 40% fase general + 60% batxillerat)
ALUMNAT DE SEGON I DE CURSOS POSTERIORS
1. Si el curs anterior et vas matricular almenys de 60 crèdits
- Per a totes les quanties has d'haver obtingut el rendiment acadèmic següent:
Opció A

Branca o àrea de coneixement

% de crèdits que cal superar

Arts i humanitats

100

Ciències

100

Ciències socials i jurídiques

100

Ciències de la salut

100

Enginyeria i arquitectura (ensenyaments tècnics)

85


Opció B

Branca o àrea de coneixement

% de crèdits que cal superar

Nota mitjana de les assignatures superades

Arts i humanitats

90

6,50

Ciències

80

6,00

Ciències socials i jurídiques

90

6,50

Ciències de la salut

80

6,50

Enginyeria i arquitectura (ensenyaments tècnics)

65

6,00


- Per a beca de matrícula, en el cas de no complir els requisits anteriors i si has superat l'últim curs realitzat, has de superar els percentatges següents:
Opció C

Branca o àrea de coneixement

% de crèdits que cal superar

Arts i humanitats

90

Ciències

65

Ciències socials i jurídiques

90

Ciències de la salut

80

Enginyeria i arquitectura (ensenyaments
tècnics)

65


2. Si el curs anterior et vas matricular de 30 a 59 crèdits
- Per a totes les quanties has d'haver aprovat el 100% dels crèdits matriculats. Per a la beca de matrícula, en el cas de no haver superat el 100% dels crèdits matriculats, per a obtenir-la has d'haver superat els percentatges següents:

Branca o àrea de coneixement

% de crèdits que cal superar

Arts i humanitats

90

Ciències

65

Ciències socials i jurídiques

90

Ciències de la salut

80

Enginyeria i arquitectura (ensenyaments
tècnics)

65

 Crédits matricults el curs actual

 • Amb caràcter general, una matrícula de 60 crèdits.
 •  Entre 30 i 59 crèdits per a matrícula parcial, la qual dóna dret a beca matrícula i quantia variable mínima: 60 €.
 • Menys de 30 crèdits no dóna dret a beca, llevat que siguen els últims crèdits per a acabar la titulació. 

Quins requisits acadèmics necessite per a obtenir una beca en estudis de màster?

 Per a valorar si compleixes els requisits acadèmics per a obtenir una beca es consideren els aspectes següents:

 Rendiment acadèmic
Màsters que habiliten per a una professió regulada
    -1r de màster. Nota d'accés: 6,5
    -2n de màster. Nota de 6,5 en primer de màster i el 100% dels crèdits aprovats 
- Els altres màsters
   -1r de màster. Nota d'accés: 7

   - 2n de màster. Nota de 7 en primer de màster i 100% dels crèdits aprovats 
Crèdits matriculats el curs actual
- Amb caràcter general, una matrícula de 60 crèdits.
- Entre 30 i 59 crèdits per a matrícula parcial que dóna dret a beca de matrícula i quantia variable mínima: 60 €.
- Menys de 30 crèdits no donen dret a beca, llevat que siguen els últims crèdits per a acabar la titulació.

Quins requisits econòmics necessite per a obtenir una beca?

 Els llindars de renda de la convocatòria són els següents:

 

Llindar 1

Llindar 2

Llindar 3

Famílies d'un membre

3.771,00 €

13.236,00 €

14.112,00 €

Famílies de dos membres

7.278,00 €

22.594,00 €

24.089,00 €

Famílies de tres membres

10.606,00 €

30.668,00 €

32.697,00 €

Famílies de quatre membres

13.909,00 €

36.421,00 €

38.831,00 €

Famílies de cinc membres

17.206,00 €

40.708,00 €

43.402,00 €

Famílies de sis membres

20.430,00 €

43.945,00 €

46.402,00 €

Famílies de set membres

23.580,00 €

47.945,00 €

50.267,00 €

Famílies de vuit membres

26.660,00 €

50.333,00 €

53.665,00 €

 Segons els llindars anteriors, es poden optar a les quanties de beca següents:

Llindar

 

 

 

 

3

Matrícula

 

 

 

2

Matrícula

Residència

Q. variable

 

1

Matrícula

Residència

Q. variable

Q. renda

 Quin nombre de crèdits he de superar per a no tornar la beca?

 - Haver superat el 50% dels crèdits matriculats, o el 40% en les branques de ciències i d'ensenyaments tècnics. Se n'exclouen els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats (tots els components es tornen excepte la beca de matrícula).
- Beca de projecte final de carrera: has de reintegrar-la si no presentes el projecte final de carrera en el termini de dos anys. 
Si durant el curs la teua matrícula es modifica, la beca pot ser-ne afectada i passar de beca completa (>=60 crèdits) a beca parcial (entre 30 i 59 crèdits) o denegada (<30 crèdits), amb la devolució consegüent dels conceptes corresponents.
IMPORTANT: els crèdits reconeguts, convalidats i adaptats no compten per a beca (és a dir, en el cas de l'estudiant que té una matriculat de 60 crèdits i li reconeixen 12 crèdits, la matrícula a l'efecte de beca és de 48 crèdits i, per tant, beca parcial).

Aquesta beca és compatible amb altres beques?

 Aquesta beca és compatible amb les beques de col·laboració convocades pel ministeri competent en matèria d'educació. També amb les beques ERAMUS, TEMPUS, PROMOE i d'altres de naturalesa anàloga.

 Aquesta beca és incompatible amb qualsevol de la mateixa finalitat que es puga rebre d'altres entitats o persones públiques o privades, excepte les especificacions en la convocatòria corresponent.

On puc consultar l'estat de l'expedient de la meua beca?

A la seu electrònica del Ministeri d'Educació, en l'enllaç següent: Seu electrònica d el Ministeri d'Educació 
A la teua intranet, en l'apartat de Secretaria virtual.
Fent una consulta a la unitat de beques del Servei d'Alumnat a través del poli[Consulta].

On puc consultar la convocatòria de beques?

Cada any es publica al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la resolució per la qual es convoquen les beques de caràcter general del ministeri competent en matèria d'educació per a estudiants que cursen ensenyaments universitaris del sistema universitari espanyol en centres espanyols.
Aquesta convocatòria també es pot consultar a la web del Servei d'Alumnat: 
Convocatòri es de beques