- -

Page tree

On puc consultar el meu pla d'estudis? 

A la web de la Universitat Politècnica de València, Estudis>Estudis de grau o Estudis>Estudis de postgrau, hi ha els plans d'estudis de totes les titulacions que s'imparteixen en aquesta Universitat.

En aquest espai hi ha informació detallada de cadascuna de les assignatures, les matèries i els mòduls que componen el pla.
Has de tenir en compte que, a més de superar tots els crèdits del pla d'estudis, has de completar els crèdits corresponents a cadascuna de les matèries.

Quants crèdits tinc superats en cada matèria?

Pots consultar l'extracte del teu expedient acadèmic a la teua intranet, en l'apartat de Secretaria virtual, Certificats i justificants. Al final d'aquest document hi ha un resum per mòduls i matèries de tots els crèdits que has anat superant. 

És molt important que quan formalitzes la matrícula de l'últim curs t'assegures que tens superats o matriculats en cada matèria tots els crèdits que necessites per a completar el pla d'estudis.

Què és la guia docent d'una assignatura?

És un document oficial que conté informació essencial de l'assignatura relativa a professorat, contingut, sistema d'avaluació, etc.

On puc aconseguir la guia docent d'una assignatura?

Una vegada localitzat el teu pla d'estudis, selecciones l'assignatura que t'interessa i des d'ací pots accedir a la guia docent signada electrònicament.

Què és un grup d'alt rendiment acadèmic (ARA)?

Es tracta d'un programa impulsat per la conselleria competent en matèria d'ensenyament universitari que té per objectiu principal reforçar el potencial de l'alumnat més destacat des del principi dels estudis universitaris.

En aquest grup es garanteix que un mínim del 50% de la docència de crèdits obligatoris o bàsics de la titulació s'imparteixen en anglès.
Més informació, en l'enllaç següent:
Grup ARA

Apareix en el meu títol que he cursat estudis en el grup ARA?

No apareix en el teu títol, però sí que apareix en el suplement europeu del títol (SET). També apareix reflectit en l'extracte d'expedient i en els certificats acadèmics.

Com s'accedeix al grup ARA?

Requisits per a accedir al grup ARA:

¿ Tenir un bon expedient acadèmic.
¿ Tenir coneixements d'anglès de nivell B2 de manera que l'alumnat inclòs en aquest grup puga seguir la docència impartida.
Si compleixes aquests requisits i hi ha un grup ARA en la titulació que curses, pots seleccionar aquest grup en l'automatrícula (fins a completar les places oferides).