- -

Page tree

Els requisits que el sol·licitant ha de complir per a ser admès estan regulats pel Reial decret 99/2011. Tinga en compte que la informació que ací es mostra és només un resum. Si té qualsevol dubte contacte amb l'Escola de Doctorat.
Pots trobar més detalls sobre els requisits d'accés en el següent enllaç.
La preinscripció o sol·licitud d'accés es resoldrà per la Comissió Acadèmica del programa que se sol·licita.
Una sol·licitud podrà: •Ser admesa •Ser rebutjada •Ser admesa amb Complements Formatius
Els Complements Formatius s'assignen quan la Comissió Acadèmica que estudia la sol·licitud entén que el candidat té una manca formativa per a desenvolupar la tesi. En aquests casos s'exigeix que el candidat complete un nombre d'assignatures d'algun màster afí al programa. Pots trobar més informació sobre els admissió amb Complements Formatius en aquest enllaç.