- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tal com estableix el Servei de Prevenció de la UPV a l'interior dels edificis és important respectar les limitacions d'aforament i l'ús per una única persona de condícies, ascensors i qualsevol espai senyalitzat en aquest sentit.

S'ha de prioritzar l'ús d'escales evitant el contacte amb baranes i passamans garantint, en tot cas, la posterior rentada de mans.

Si s'usa l'ascensor, cal tocar els botons amb la mà no dominant, llavant-te-les quan siga possible.

Us recomanem revisar les recomanacions de bones pràctiques preventives.