- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

La propietat intel·lectual d’una obra literària, artística o científica correspon a l’autor pel mer fet d’haver-la creada. La llei distingeix dos tipus de drets:

  • Els drets morals, que són irrenunciables i inalienables.
  • Els drets d’explotació, que són transferibles i tenen un període de vigència temporal, després del qual passen a ser obres de domini públic. Concretament, són els següents (el titular dels drets decideix quins usos fa i autoritza i quins no):
  • Reproducció: fixació directa o indirecta, provisional o permanent, per qualsevol mitjà o en qualsevol forma, de tota l’obra o de part d’aquesta. Per tant, reproduir és fotocopiar, imprimir, digitalitzar, canviar de suport o descarregar d’Internet.
  • Distribució: posada a la disposició del públic de l’original o de les còpies de l’obra, en un suport tangible, mitjançant la venda, el lloguer o el préstec, o de qualsevol altra forma. Suposa l’existència d’exemplars físics.
  • Comunicació pública: qualsevol acte pel qual una pluralitat de persones pot tenir accés a l’obra sense que hi haja una distribució prèvia d’exemplars a cadascuna d’elles. No cal que l’usuari accedisca a l’obra; n’hi ha prou que estiga posada a la disposició del públic. S’aplica quan l’obra es posa a Internet.
  • Transformació: s’entén com a tal la traducció, l’adaptació i qualsevol altra modificació en la forma de l’obra de la qual es derive una obra diferent.


  • No labels