- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Per a respondre aquesta pregunta cal conèixer la política de l’editorial respecte a l’accés obert. Pots conèixer la política de les editorials en el portal XerpaSherpa-Romeo o en el portal Dulcinea per a les revistes espanyoles.

Abans de passar les teues publicacions de Sénia a RiuNet, la Biblioteca comprova la política editorial de cada article i actua segons calga. En alguns casos l’editorial no permet pujar al repositori la versió editorial de l’article, però sí una versió personal anomenada versió d’autor. Quan aquest és el cas, la Biblioteca et demanarà que puges a Sénia la versió d’autor de la teua publicació.