- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hi ha una gran varietat de gestors de referències bibliogràfiques. La biblioteca de la UPV dona suport a Mendeley i a Zotero.

Mendeley és el gestor institucional. Ser membre de la comunitat universitària dona dret a crear un compte institucional amb moltes prestacions que el fan especialment interessant per als investigadors: 100 GB. 100 col·laboradors. 100 GB per a grup. Fins a 1000 grups.