- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

En aquest enllaç trobarà informació de la regulació del procediment i formularis de sol·licitud de declaració d'equivalència de títols estrangers al grau acadèmic de doctor en la Universitat Politècnica de València.