- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

La normativa preveu que els doctorands poden fer estades d'investigació en centres d'investigació externs a la UPV. La idoneïtat del centre de destinació haurà de ser valorada per l'adreça de la tesi.

Aquestes estades hauran de ser autoritzades per la direcció de la tesi i per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, de forma prèvia a l'estada.

Pot trobar informació més detallada en aquest enllaç.