- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

En general es pot sol·licitar el reconeixement de formació transversal obtinguda fora d'UPV, sempre que es tracte de formació equiparable a l'oferida per l'escola de doctorat.

Pots obtindre més informació en aquest enllaç.