- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

La normativa actual marca una durada màxima als estudis de doctorat. Aquesta durada depèn fonamentalment del règim de dedicació que es tinga (temps complet o temps parcial), però també poden intervindre altres factors.

En el següent enllaç podràs trobar tots els detalls sobre aquest tema.