- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Children Display
alltrue
styleh1
sorttitle


La sol·licitud d'accés (preinscripció) es fa a través d'aquesta pàgina web.

 Per a completar la sol·licitud has d'aportar la documentació que es relaciona en aquest enllaç.

 A més de la documentació esmentada, és recomanable aportar una proposta de pla d'investigació i si pot ser una recomanació de director o tutor de la tesi.

 Si alguna de les titulacions que aportes és d'una universitat no espanyola has de consultar aquest enllaç.

 Una vegada matriculat en la UPV, el doctorand haurà de presentar a l'Escola de Doctorat els originals d'aquesta documentació per al seu acarament (verificació). En el cas de titulacions expedides per estats de fora de l'EEES els títols hauran d'estar degudament legalitzats. El termini per a presentar aquesta documentació serà d'un any des solicitud de admisión (preinscripción) a estudios de doctorado se inicia desde esta página WEB - Hacer nueva preinscripción.

Para completar la solicitud tienes que aportar la documentación que se relaciona en este enlace.

Además de la documentación relacionada es recomendable aportar una propuesta de plan de investigación (proyecto de tesis), siendo requisito necesario haber concertado, antes de iniciar la solicitud de admisión, con alguno de los investigadores adscritos al programa de doctorado, la dirección de la tesis y/o tutorización del candidato durante sus estudios de doctorado.

Si alguna de las titulaciones que aportas es de una universidad no española, tienes que consultar este enlace.

Una vez matriculado/a en la UPV, el doctorando habrá de presentar, en la Escuela de Doctorado, los originales de la documentación requerida para su verificación. En caso de titulaciones expedidas por estados no perteneciente al EEES, los títulos tendrán que estar debidamente legalizados. El plazo para presentar esta documentación será de un año desde la formalización de la primera matrícula.