- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

 

Children Display
alltrue
styleh1
sorttitle

La sol·licitud d'accés (preinscripció) es fa a través d'aquesta pàgina web.

 

Per  Per a completar la sol·licitud has d'aportar la documentació que es relaciona en aquest enllaç.

 

A  A més de la documentació esmentada, és recomanable aportar una proposta de pla d'investigació i si pot ser una recomanació de director o tutor de la tesi.

 

Si  Si alguna de les titulacions que aportes és d'una universitat no espanyola has de consultar aquest enllaç.

 

Una  Una vegada matriculat en la UPV, el doctorand haurà de presentar a l'Escola de Doctorat els originals d'aquesta documentació per al seu acarament (verificació). En el cas de titulacions expedides per estats de fora de l'EEES els títols hauran d'estar degudament legalitzats. El termini per a presentar aquesta documentació serà d'un any des de la primera matrícula.

 

Children Display
alltrue
styleh1
sorttitle