- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

En la majoria de les biblioteques hi ha un escàner connectat a un ordinador.
La Biblioteca Central disposa d'escàners A3 i A4 a la Sala de la Informació a la segona planta, enfront del taulell de préstec.

 

 

Image Removed Image Removed