- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Sí, en aquests moments, la Biblioteca Central disposa de 2 cabines d'una cabina d'estudi en grup adaptades. Una és a la Sala Polivalent, a la primera planta de l'edifici, i l'altra la trobaràs a la adaptada, que es troba a la tercera planta.

També disposes de cabines adaptades a la Biblioteca de Belles Arts, a la Biblioteca d'Agroenginyeria, a la Biblioteca d'Informàtica i a la Biblioteca de Gandia.