- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 

Sí, hi ha més de 50 cabines distribuïdes en 7 biblioteques per al treball en grup. Podeu consultar quins són els Espais per a treball en grup a les biblioteques UPV.

 

 

Image Removed

Image Removed