- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Per a poder accedir a la col·lecció electrònica cal estar connectat a la xarxa de la universitat, Per tant si estem fora de la UPV, hem de crear una xarxa privada virtual (VPN).

A més, una part de la col·lecció electrònica també permet l'accés amb el nostre usuari i contrasenya de la UPV, sense necessitat de crear cap VPN, mitjançant el Servei d'Identitat de Recursos de RedIRIS (SIR).

Podràs trobar aquestes vies d'accés en la fitxa bibliogràfica del recurs a Polibuscador.