- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

És probable que s'haja creuat la teua devolució i la reclamació de la Biblioteca. Consulta l'apartat La meua biblioteca, des de Polibuscador o des de la teua intranet, per comprovar que s'ha fet la devolució i, si no és així, dirigeix-te al taulell de préstec o a La Biblioteca biblioteca respon.