- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 

El servei de préstec de la Biblioteca està dirigit exclusivament als membres de la comunitat universitària: alumnes, professors, investigadors, personal d'administració i serveis, i altres col·lectius vinculats amb la Universitat Politècnica de València.