- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Què és un programa especial per a la realització de pràctiques?

...

                        

Són programes específics de pràctiques en empresa o institucions que es gestionen des de la UPV. Exemples:

...

-               Pràctiques en diverses conselleries

Quins són els terminis i requisits per a la participació?

Varien segons el programa i la convocatòria. Consulta la pàgina web de Programes de pràctiques en

...