- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Quants crèdits de pràctiques curriculars puc cursar com a màxim?

...

                    

El màxim de crèdits de pràctiques que es poden cursar depèn de la titulació. Per a obtenir més informació sobre aquesta qüestió, cal posar-se en contacte amb l’escola o la facultat.

Les pràctiques extracurriculars es poden reconèixer per crèdits?

No. Les pràctiques extracurriculars no es reconeixen per crèdits, sinó que es reconeixen mitjançant una menció en el suplement europeu del títol de l’estudiant.

Quan es duu a terme el reconeixement de les pràctiques extracurriculars?

En acabar la pràctica, tan prompte com es puga i dins del mateix curs acadèmic. El mes de setembre és la data límit per al lliurament d’actes del professorat.

Els tutors o tutores de pràctiques reben algun benefici per la tasca de tutoria?

Sí.

a) El reconeixement acadèmic de la tutorització de pràctiques es reflecteix en l’índex d’activitat docent, IAD, (5 hores per pràctica en apartat IAD_ D’altres de la part corresponent al desenvolupament).

b) El reconeixement acadèmic de la tutorització es reflecteix en l’emissió que el SIO (Servei Integrat d’Ocupació) fa de certificats que després es poden presentar en processos d’acreditació o d’habilitació. Acreditació de les funcions realitzades davant de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, ANECA.