- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

La preinscripció o sol·licitud d'accés es resoldrà per la Comissió Acadèmica del programa que se sol·licita.

Una sol·licitud podrà: ¿Ser

  • Ser admesa

...

  • Ser rebutjada

...

  • Ser admesa amb Complements Formatius

Els Complements Formatius s'assignen quan la Comissió Acadèmica que estudia la sol·licitud entén que el candidat té una manca formativa per a desenvolupar la tesi. En aquests casos s'exigeix que el candidat complete un nombre d'assignatures d'algun màster afí al programa. Pots trobar més informació sobre els admissió amb Complements Formatius en aquest enllaç.

...